Adunare de slujbaşi, 17 octombrie 2006

În data de 17 octom­brie, 2006 a avut loc o întru­ni­re a slu­j­ba­și­lor uniu­nii româ­ne împre­u­nă cu con­du­că­to­rii de depar­ta­men­te din con­fe­rin­țe. Întrunirea a avut ca scop ana­li­za acti­vi­tă­ții la nivel de depar­ta­men­te (Școala de Sabat, Misionar, Medical, Tineret) și în final s‑au făcut pla­nuri pen­tru peri­oa­da următoare.