Tabără națională de tineret / 28–31 Decembrie 2023

„Fără bari­e­re”  — Tabără națio­na­lă de tineret

                Dragi ti­neri, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vita să par­ti­ci­pați, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 28–31 Decembrie 2023 la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, sub ge­ne­ri­cul: „Fără bari­e­re”.

                Motto: Hristos ne‑a izbă­vit ca să fim slo­bozi.” (Galateni 4:31 u.p.)

                ”O dată ce bari­e­re­le au fost dărâ­ma­te, se mer­ge pas după pas în direc­ția cea rea. Satana pre­zin­tă per­spec­ti­ve lumești măgu­li­toa­re celor care se vor depăr­ta de prin­ci­pii și vor sacri­fi­ca inte­gri­ta­tea și onoa­rea creș­ti­nă spre a câști­ga apro­ba­rea celor necre­din­cioși. Prea ade­sea, efor­tu­ri­le lui au suc­ces. El câști­gă biru­in­ța aco­lo unde ar tre­bui să fie refu­zat și înfrânt.  Hristos i‑a rezis­tat lui Satana în favoa­rea noas­tră. Noi avem exem­plul Mântuitorului nos­tru spre a întări hotă­râri­le și țin­te­le sla­be; dar, cu toa­te aces­tea, unii vor cădea prin ispi­ti­ri­le lui Satana, și nu vor cădea sin­guri. Fiecare suflet care nu reu­șeș­te să obți­nă biru­in­ța îi dobo­a­ră și pe alții prin influ­en­ța lui. Cei care nu ajung să aibă o legă­tu­ră cu Dumnezeu și să obți­nă înțe­lep­ciu­ne și har spre a‑și curăți și înăl­ța via­ța, vor fi jude­cați pen­tru bine­le pe care l‑ar fi putut face, dar nu l‑au făcut pen­tru că au fost mul­țu­miți cu plă­ce­ri­le lumești și cu pri­e­te­nia celor nesfin­țiți. ”(“Mărturii pen­tru comu­ni­ta­te” – E. G. White, vol. 4, p. 577)

                Te in­vi­tăm cu toa­tă căl­dura la aceas­tă ta­bără unde vom putea des­co­pe­rii che­ma­rea lui Dumnezeu pen­tru tine ca tânăr astăzi. Dorește Dumnezeu ca tu să fi slo­bod? Ce înseam­nă a fi liber? Libertatea anu­lea­ză bari­e­re­le? Sunt doar câte­va din­tre între­bă­ri­le pro­vo­ca­toa­re pe care le vom abor­da. Daca ai între­bări, nelă­mu­riri, lup­te inte­ri­oa­re, suges­tii, îndem­nuri, te aștep­tăm cu drag în fami­lia noas­tră. Ne vom bu­cura de o păr­tă­șie spe­cială cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi sub călă­u­zi­rea lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să fie re­văr­sat într-un mod îm­bel­șu­gat în ca­drul aces­tei ta­bere și în via­ța ta, iar ini­ma fi­e­că­ruia să fie pre­gă­tită pen­tru a pri­mi cu bu­cu­rie me­sa­jul Cuvântului.                    

Din pro­gram:

 • Prezentări ;
 • Grupuri de discuții;
 • Ateliere;
 • Program de la­udă: imnul ta­be­rei, cân­tări, po­e­zii, experienţe;
 • Drumeţii şi alte ac­ti­vi­tăţi re­cre­a­tive, în func­tie de con­di­ți­ile me­teo etc.

Dacă aveți vreo pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Preţul pen­tru toa­tă peri­oa­da este următorul:

 • Între 4–7 ani — 250 lei caza­re și masă;
 • Între 8–14 ani — 310 lei caza­re și masă;
 • Peste 15 ani — 370 lei caza­re și masă.

Pen­tru o ges­tio­na­re efi­cien­tă a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achi­tați ba­nii în fe­lul următor:

 1. Jumătate din tota­lul sumei îi veți depu­ne când inten­țio­nați să faceți rezer­va­rea la urmă­to­rul cont bancar:

RO34BRDE080SV73846320800 — BRD — ASOC RELIG A ADVENTISTILOR DE ZIUA A SAPTEA-MISCAREA DE REFORMA

 1. Restul îi veți achi­ta la sosi­rea în tabără.

Detalii impor­tan­te:

 • Pentru per­soa­ne­le care nu vor putea să par­ti­ci­pe cu noi la acest eve­ni­ment vom trans­mi­te live pro­gra­me­le sau vom pos­ta pre­zen­tă­ri­le ulte­ri­or evenimentului.
 • Rezervarea va fi lua­tă în con­si­de­ra­re doar după ce se va achi­ta avan­sul în cont.
 • După 7 zile de când vă faceți rezer­va­rea și nu ați depus avan­sul în cont, se va anu­la din ofi­ciu înscri­e­rea pen­tru acest eveniment.
 • Cazarea se va face de joi 28 Decembrie , înce­pând cu ore­le 13:00.

                Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și în­scri­ere în li­mita locuri­lor dis­po­ni­bile, la nu­merele de te­le­fon: 0767276582 – Cristian Paulescu sau 0720100062 – Horia Ioniță.

De reți­nut:

Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toa­te as­pec­tele. De ace­ea cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o ini­mă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toa­te să se facă în chip cuvi­in­cios și cu rân­du­ia­lă.” 1 Corinteni 14:40

– Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să dor­mim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5–10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor di­vine și să păs­trăm li­niș­tea atât pe co­ri­doare cât și în sală. Va fi in­ter­zisă pre­zenţa în altă ca­meră (de­cât cea în care s‑a fă­cut re­partiza­rea fi­e­ca­ruia) după ora stin­ge­rii.

– Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă, repe­ti­tii orches­tra și cor, etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive, ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în program.

– Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cân­tări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se pot face oda­tă cu înscri­e­rea la tabă­ră sau din pri­ma zi a ta­be­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru sla­va lui Dumnezeu pe toa­tă pe­ri­oada ta­be­rei. Avem de ase­me­nea ru­gă­min­tea ca toți cei ce cân­tă la un in­stru­ment mu­zi­cal por­ta­bil, să le lu­ați cu voi de­o­a­rece va exis­ta o orches­tră a ta­be­rei, si se va acor­da un timp spe­cial pen­tru repetitii.

– Por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre ore­le 00:00 – 6:00 pe toa­ta du­rata ta­be­rei.

– Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și Spiritului Profetic.

– Este inter­zi­să păs­tra­rea sau uti­li­za­rea în incin­ta Campusului a mate­ri­a­le­lor explo­zi­bi­le (petar­de, arti­fi­cii etc.)

– De ase­me­nea va fi inter­zi­să folo­si­rea sau păs­tra­rea în incin­ta Campusului a pro­du­se­lor ce con­țin alco­ol, cofe­i­nă, tutun.

– Organizatorii împre­u­nă cu admi­nis­tra­ția cam­pu­su­lui își rezer­vă drep­tul de a lua anu­mi­te deci­zii, dacă o anu­mi­tă per­soa­nă în mod voit și repe­tat încal­că prin­ci­pi­i­le după care func­țio­nea­ză aceas­tă tabără.

– Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că oda­tă ce ați ales să par­ti­ci­pați la aceas­tă ta­bără v‑ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pectați aces­te punc­te mențio­nate mai sus și cu fap­tul că fi­e­care se va com­porta co­res­punzător pen­tru a avea o păr­tă­șie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu.

Programul Taberei  „Fără bariere”

                Joi – 28 Decembrie 2023

13:00 –18:00 Timp alo­cat pen­tru cazare

18:00 – Cina

19:30 – 21:00  Program de des­chi­de­re al tabe­rei & pre­di­că – ”Tinerețe fără res­tric­ții?” – pas­tor Ghiță Ulici (Program trans­mis live)

21:00 – Să facem cunoș­tin­ță! (Timp pen­tru soci­a­li­za­re și acti­vi­tăți recreative)

23:00 – Stingerea

                Vineri – 29 Decembrie 2023

08:00 – Altarul de dimineață

08:30 – Micul dejun

10:00 – 13:00 Ateliere prac­ti­ce, des­fă­șu­ra­te prin rotație:

 • Slujirea tine­ri­lor în bise­ri­că și în afa­ra ei – Horia Ioniță, Bianka și Gesika Beuka
 • Relații sănă­toa­se – pas­tor Daniel Rîndășoiu
 • Influența creș­ti­nă în lumea pro­fe­sio­na­lă – Costel Bora

13:00 – Prânzul

14:30 – 16:30 Socializare, recre­e­re, pre­gă­ti­re pen­tru Sabat etc.

16:40 – 17:30 Program des­chi­de­rea Sabatului – Desfătare în Sabat” – Eric Todoran (Program trans­mis live)

18:00 – Cina

19:30 – 21:30 Program de lau­dă și învă­ță­tu­ră – ”Bariere men­ta­le” – doc­tor Emil Barbu (Program trans­mis live)

23:00 – Stingerea

                Sâmbătă – 30 Decembrie 2023

07:45 – Altarul de dimineață

08:00 – Micul dejun

09:10 – 09:30 Program de laudă

09:30 – 10:45 Școala de Sabat (Program trans­mis live)

11:15 – 12:45 Program de pre­di­că – ”O via­ță de liber­ta­te în Hristos ” – pas­tor Radu Ioniță (Program trans­mis live)

13:30 – 14:30 Prânzul

14:30 – 15:45 Socializare, recreere

16:00 – 18:20 Program de lau­dă – cân­tări, poe­zii, expe­rien­țe etc. (Program trans­mis live)

18:30 – 20:00 Cina

20:00 – 23:00 Timp pen­tru soci­a­li­za­re și acti­vi­tăți recreative

23:30 – Stingerea

                Duminică – 31 Decembrie 2023

08:00 – 08:30 Altarul de dimi­nea­ță & Program de înche­ie­re al tabe­rei, con­clu­zii etc.

08:30 – 09:30 Micul dejun

10:00 – Activități recre­a­ti­ve, ieși­re în natu­ră în func­ție de con­di­ți­i­le meteo și de pre­fe­rin­țe­le participanților

Vă aștep­tăm cu drag!