Tabără Națională de Tineret / 24 — 27 august 2023

Dragă tânăr creştin,

 

Avem bucu­ria de a te anun­ța că prin harul lui Dumnezeu am pre­gă­tit pen­tru tine o tabă­ră națio­na­lă de sănă­ta­te apli­ca­tă ce va avea loc în peri­oa­da 24–27 august 2023 la Campus Porumbacu de Sus, jude­țul Sibiu, cu gene­ri­cul „Restaurat pe deplin!”.

Versetul mot­to:  „Eu sunt Domnul, care te vin­de­că. ”  Exod 15:26

„Refacerea în om a chi­pu­lui Creatorului său, rea­du­ce­rea sa la per­fec­țiu­nea în care fuse­se cre­at, spri­ji­ni­rea dezvol­tă­rii tru­pu­lui, min­ții și sufle­tu­lui, ast­fel încât să poa­tă fi împli­nit sco­pul divin avut în vede­re la cre­a­rea lui, — iată care avea să fie lucra­rea de răs­cum­pă­ra­re. Acesta este obiec­tul edu­ca­ți­ei, mare­le obiec­tiv al vie­ții. ” EGW Ed. 15.2

  • În cadrul aces­tei tabe­re, vei putea par­ti­ci­pa la ate­li­e­re prac­ti­ce cu tema­ti­că vari­a­tă: nutri­ție, noțiuni de prim aju­tor, kine­to­te­ra­pie, bucă­tă­rie demon­stra­ti­vă, recu­noa­ş­te­rea plan­te­lor medi­ci­na­le şi folo­si­rea aces­to­ra pre­cum şi a altor reme­dii natu­ra­le, etc. Astfel, vei putea pune în prac­ti­că infor­ma­ți­i­le şi cunoş­tin­țe­le dobân­di­te, ple­când aca­să moti­vat şi cu un bagaj îmbo­gă­țit de abi­li­tăți practice.

       O mare par­te din ate­li­e­re­le prac­ti­ce vor fi desfă­şu­ra­te joi şi vineri, deci ia în cal­cul să fii pre­zent încă de la des­chi­de­rea tabe­rei (joi-24 august), pen­tru a nu pier­de aces­te acti­vi­tăți! Programul deta­li­at va fi pos­tat în curând.

  • O altă par­ti­cu­la­ri­ta­te ce se regă­seş­te în viziu­nea aces­tei tabe­re este fap­tul că, aici vei fi inclus în gru­pe mici de stu­diu biblic şi rugă­ciu­ne, unde ne dorim să expe­ri­men­tezi un timp devo­țio­nal pro­fund, să înta­reşti rela­ții de pri­e­te­nie sau să legi une­le noi.
  • Ca tânăr creştin,te con­frunți cu nume­roa­se ten­ta­ții şi pro­vo­cări, aşa că am pre­gă­tit pen­tru tine sesiuni Q&A ce vor abor­da subiec­te ca: depen­den­țe­le, depre­sia şi anxi­e­ta­tea, pla­ni­fi­ca­re şi orga­ni­za­rea efi­cien­tă a tim­pu­lui etc.).
  • Tot aici, vei putea ascul­ta semi­na­rii medi­ca­le şi spi­ri­tu­a­le pe tema inspi­ra­tă din gene­ric. Nu vor lip­si oca­zi­i­le de lau­dă şi închi­na­re, acti­vi­tă­ți­le recre­a­ti­ve, pre­cum şi alte surprize.

۞Te rugăm să iei cu tine o car­te pe care ai citit‑o recent, care te‑a inspi­rat şi pe care ai dori să o citeas­că şi alt­ci­ne­va. În cadrul întâl­ni­ri­lor pe gru­pe, vei avea oca­zia să faci schimb de car­te cu o altă persoană.

Costul tabe­rei este urmă­to­rul:

  • Între 4–7 ani — 240 lei;
  • Între 8–14 ani — 320 lei caza­re și masa;
  • Peste 15 ani — 380 lei caza­re și masa.

Pen­tru o ges­tio­na­re efi­cien­tă a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achi­tați ba­nii în fe­lul următor:

  1. Jumătate din tota­lul sumei îi veți depu­ne când inten­țio­nați să faceți rezer­va­rea la urmă­to­rul cont bancar:

RO34BRDE080SV73846320800 — BRD — ASOC RELIG A ADVENTISTILOR DE ZIUA A SAPTEA-MISC DE REFORMA

  1. Restul îi veți achi­ta la sosi­rea în tabără.

Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și în­scri­ere în li­mita locuri­lor dis­po­ni­bile, la nu­mărul de te­le­fon: 0767 276 582 – Cristian Paulescu , 0753 622 782 – Răzvan Tătaru.

Dacă îți doreşti să par­ti­cipi la acest eve­ni­ment dar nu ai posi­bi­li­ta­te finan­ci­a­ră,  sau cunoşti alte per­soa­ne în aceas­tă situ­a­ție nu ezi­ta să ne contactezi.

Acest eve­ni­ment este orga­ni­zat de către Departamentul de Tineret în cola­bo­ra­re cu Departamentul Medical AZSMR

Reamintim că eve­ni­men­tul va fi des­ti­nat par­ti­ci­pă­rii pri­o­ri­ta­re a tine­ri­lor şi adolescenților!

Vă pre­zen­tăm mai jos pro­gra­mul taberei!

           Programul tabe­rei „Restaurat pe deplin!”

            Joi — 24 august 2023

11:00–13:00 Cazare

13:00–14:00 Prânzul

14:30–17:30 Ateliere prac­ti­ce prin rota­ție (Greşeli în ali­men­ta­ția vege­ta­ri­a­nă. Primul aju­tor în caz de stop car­d­iac. Demonstrație culinară).

17:30–18:30 Timp liber personal

18:30–19:30 Cina

20:00–20:40 Prezentare — plen

20:45–21:30 Întalnirea pe gru­pe şi acti­vi­tăți de cunoaştere

21:30 Timp liber personal

23:00 Stingerea

       Vineri — 25 august 2023

07:30–07:50 Înviorarea

08:00–08:30 Devoțional şi stu­diu biblic pe grupe

08:30–09:15 Micul dejun

10:00–13:00 Ateliere prac­ti­ce prin rota­ție (Kinetoterapie. Planificarea unui meniu vege­ta­ri­an sănă­tos. Alte urgen­țe medicale).

13:00–14:00 Prânzul

14:00:15:00 Timp liber personal

15:00–16:30 Activitate (sur­pri­ză) pe echipe.

16:30–18:30 Timp liber per­so­nal, pre­gă­ti­rea pen­tru Sabat

18:30–19:30 Cina

20:00–21:30 Program des­chi­de­rea Sabatului

                    Prezentare „Somnul şi cre­din­ța” –Dr. Emil Barbu

21:30 Timp liber personal

23:00 Stingerea

       Sâmbătă – 26 august 2023

07:45–08:15 Devoțional şi stu­diu biblic pe grupe

08:15–09:00 Micul dejun

09:10–09:30 Program de laudă

09:30–10:45 Şcoala de Sabat

11:15–12:30 „Sănătatea spi­ri­tu­a­lă reflec­ta­tă în sănă­ta­tea fizi­că” — Dr. Emil Barbu

13:00–14:00 Prânzul

14:00–17:00 Timp liber personal

17:00–18:45 Program de laudă

19:00:20:00 Cina

20:00–20:15 Închiderea Sabatului

20:30–22:30 Foc de taba­ră cu jocuri şi acti­vi­tăți surpriză

23:00 Stingerea

       Duminică — 27 august 2023

08:00–08:20 Înviorare

08:30–09:00 Devoțional şi stu­diu biblic pe grupe

09:00–09:45 Micul dejun

10:00–12:00 Ateliere prac­ti­ce prin rota­ție (Plante medi­ci­na­le. Atelier cu temă medicală)

12:00–12:45 Închiderea tabe­rei şi concluzii

13:00–14:00 Prânzul

Vă aștep­tăm cu drag!