„ Ce îți voi da, Stăpâne? ” – Tabără  națională de tineret

 

 

Dragi ti­neri, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vita să par­ti­ci­pați, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 14–16 Aprilie 2023 la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, sub ge­ne­ri­cul:  ”Ce îți voi da, Stăpâne?”.

               Motto:   „De ace­ea, prea­iu­bi­ți­lor, fiind­că aștep­tați aces­te lucruri, siliți-vă să fiți găsiți îna­in­tea Lui fără pri­ha­nă, fără vină și în pace.” 2 Petru 3:14

               ”  Am văzut un mare număr de îngeri, adu­când din ceta­te coroa­ne de sla­vă — câte o coroa­nă pen­tru fie­ca­re sfânt, având nume­le scris pe ea. Isus cerea coroa­ne­le, înge­rii I le adu­ceau și, cu mâna Lui cea dreap­tă, bunul Domn Isus așe­za coroa­ne­le pe capul sfin­ți­lor. Apoi, în ace­lași fel, înge­rii au adus har­fe­le și Isus le‑a dăru­it sfin­ți­lor. Îngerii au into­nat cele din­tâi acor­duri, iar apoi toa­te voci­le s‑au înăl­țat în lau­dă, pli­nă de mul­țu­mi­re și feri­ci­re; și fie­ca­re mână a atins cu dibă­cie cor­zi­le har­fei, intonând o muzi­că melo­di­oa­să, în tonuri ample și desă­vâr­și­te. Am văzut cea­ta celor răs­cum­pă­rați aple­cân­du-se și arun­cân­du-și coroa­ne­le stră­lu­ci­toa­re la picioa­re­le lui Isus; iar apoi, după ce mâna Sa iubi­toa­re i‑a ridi­cat, ei și-au atins har­fe­le de aur și au umplut între­gul cer cu muzi­ca lor maies­tu­oa­să și cu cân­tări la adre­sa Mielului.…  ” CA 537

               Te in­vi­tăm cu toa­tă căl­dura la aceas­tă ta­bără unde vom putea să des­co­pe­rim ce daruri pre­ți­oa­se să  pre­gă­tim pen­tru Stăpânul nos­tru iubi­tor.  Ne  vom bu­cura de o păr­tă­șie spe­cială cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi sub călă­u­zi­rea lui Dumnezeu. Împreună cu noi va fi și secre­ta­rul depar­ta­men­tu­lui de tine­ret al Conferinței Generale, pas­to­rul  Adrian Fînaru. Să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să fie re­văr­sat într-un mod îm­bel­șu­gat în ca­drul aces­tei ta­bere și în via­ța ta, iar ini­ma fi­e­că­ruia să fie pre­gă­tită pen­tru a pri­mi cu bu­cu­rie me­sa­jul Cuvântului.                             

Din pro­gram:

 • Prezentări:

 Grupuri de discuții;

 • Program de la­udă: Imnul ta­be­rei,  cân­tări, po­e­zii, experienţe;
 • Drumeţii şi alte ac­ti­vi­tăţi re­cre­a­tive, în func­ție de con­di­ți­ile me­teo etc.

Dacă aveți vreo pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Preţul  pen­tru toa­tă peri­oa­da este următorul:

 • Între 4–7 ani — 250 lei;
 • Între 8–14 ani — 310 lei caza­re și masa;
 • Peste 15 ani — 370 lei caza­re și masa.

Pen­tru o ges­tio­na­re efi­cien­tă a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achi­tați ba­nii în fe­lul următor:

 1. Jumătate din tota­lul sumei îi veți depu­ne când inten­țio­nați să faceți rezer­va­rea la urmă­to­rul cont bancar:

RO34BRDE080SV73846320800 — BRD — ASOC RELIG A ADVENTISTILOR DE ZIUA A SAPTEA-MISC DE REFORMA

 1. Restul îi veți achi­ta la sosi­rea în tabără.

Detalii impor­tan­te:

 • Pentru per­soa­ne­le care nu vor putea să par­ti­ci­pe cu noi la acest eve­ni­ment vom trans­mi­te live acest eve­ni­ment sau vor fi pos­ta­te pro­gra­me­le ulte­ri­or evenimentului.
 • Rezervarea va fi lua­tă în con­si­de­ra­re doar după ce se va achi­ta avan­sul în cont;
 • După 7 zile de când vă faceți rezer­va­rea și nu ați depus avan­sul în cont, se va anu­la din ofi­ciu înscri­e­rea pen­tru acest eveniment;
 • Cazarea se va face de joi 13 Aprilie , înce­pând cu ore­le 13:00.

Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și în­scri­ere în li­mita locuri­lor dis­po­ni­bile, la nu­mărul de te­le­fon: 0767276582 – Cristian Paulescu , 0720100062 – Horia Ioniță.

De reți­nut:

Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toa­te as­pec­tele. De ace­ea cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o ini­mă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toa­te să se facă în chip cuvi­in­cios și cu rân­du­ia­lă.” 1 Corinteni 14:40

– Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să dor­mim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5–10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor di­vine și să păs­trăm li­niș­tea atât pe co­ri­doare cât și în sală. Va fi in­ter­zisă pre­zența în altă ca­meră (de­cât cea în care s‑a fă­cut re­partiza­rea fi­e­căruia) după ora stin­ge­rii.

– Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă, repe­ti­ții orches­tra și cor, etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive, ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în program.

– Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cân­tări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se pot face oda­tă cu înscri­e­rea la tabă­ră sau din pri­ma zi a ta­be­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru sla­va lui Dumnezeu pe toa­tă pe­ri­oada ta­be­rei. Avem de ase­me­nea ru­gă­min­tea ca toți cei ce cân­tă la un in­stru­ment mu­zi­cal por­ta­bil, să le lu­ați cu voi de­o­a­rece va exis­ta o orches­tră a ta­be­rei, si se va acor­da un timp spe­cial pen­tru repetiții.

– Por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre ore­le 00:00 – 6:00 pe toa­ta du­rata ta­be­rei.

– Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și Spiritului Profetic.

– Este inter­zi­să păs­tra­rea sau uti­li­za­rea în  incin­ta Campusului a mate­ri­a­le­lor explo­zi­bi­le (petar­de, arti­fi­cii, etc)

– Deasemenea va fi inter­zi­să folo­si­rea sau păs­tra­rea în incin­ta Campusului a pro­du­se­lor ce con­țin : alco­ol, cofe­i­nă, tutun.

– Organizatorii împre­u­nă cu admi­nis­tra­ția cam­pu­su­lui își rezer­vă drep­tul de a lua anu­mi­te deci­zii, dacă o anu­mi­tă per­soa­nă în mod voit și repe­tat încal­că prin­ci­pi­i­le după care func­țio­nea­ză aceas­tă tabără.

– Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că oda­tă ce ați ales să par­ti­ci­pați la aceas­tă ta­bără v‑ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pectați aces­te punc­te mențio­nate mai sus și cu fap­tul că fi­e­care se va com­porta co­res­punzător pen­tru a avea o păr­tă­șie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu.

Programul Taberei  „Ce îți voi da, Stăpâne?”

            Vineri – 14  Aprilie  2023

13:00 –18:00 Cazare

18:30 – 19:30 Cina

20:00 – 21:30 Program des­chi­de­rea Sabatului , 

                          Prezentare – ” Cununa vie­ții”– Pastor Adrian Fînaru

 23:00 – Stingerea

            Sâmbătă – 15 Aprilie 2023

07:45 – 08:00 Altarul de dimineață 

08:00 ‑09:00 Micul dejun

09:10 – 09:30 Program de laudă 

09:30 – 10:45 Școala de Sabat 

11:15 – 12:45 ”Stelele din coroa­na mea” –Pastor Adrian Fînaru

13:30 – 14:30  Prânzul

14:30 – 16:45  Socializare, recreere

17:00 – 18:45 Program de lau­dă și mulțumire 

19:00 – 20:00 Cina

20:00 ‑20:15 Program de inche­ie­re a Sabatului

 20:30            Timp pen­tru soci­a­li­za­re, acti­vi­tăți, sesiu­ne de între­bări și răspunsuri 

23:30 – Stingerea

            Duminică – 16 Aprilie 2023

08:30 – 09:15 Altarul de dimi­nea­ță  și con­clu­zi­i­le taberei

09:15 —  10:00 Micul dejun

10:00 – Activități recre­a­ti­ve în func­ție și de dorin­ța participanților.

”Cum voi răs­plăti Domnului toa­te bin­e­fa­ce­ri­le Lui față de mine?” Psalmi 116:12

Vă aștep­tăm cu drag!