Tabără misionară pentru copii și adolescenți (26 – 31 August)

 

Noaptea, Pavel a avut o vede­nie: un om din Macedonia stă­tea în picioa­re şi i‑a făcut urmă­toa­rea rugă­min­te: „Treci în Macedonia şi aju­tă-ne!” După vede­nia aceas­ta a lui Pavel, am cău­tat înda­tă să ne ducem în Macedonia, căci înţe­le­geam că Domnul ne chea­mă să le ves­tim Evanghelia. (Faptele apos­to­li­lor 16:9–10)

Avem de făcut o lucra­re seri­oa­să pen­tru copi­ii noş­tri. Înainte ca neno­ro­ci­rea copleşi­toa­re să vină asu­pra tutu­ror locu­i­to­ri­lor pămân­tu­lui, Domnul îi chea­mă pe cei care sunt isra­e­li­ţi cu ade­vă­rat să Îi slu­jeas­că. Adunaţi‑i pe copii în case­le voas­tre; luaţi‑i din cla­se­le în care se ros­tesc cuvin­te­le lui Satana şi unde nu se dă ascul­ta­re porun­ci­lor lui Dumnezeu. În lucra­rea noas­tră de edu­ca­ţie, să ne ocu­păm mult mai mult de copii şi tineri şi va fi o întrea­gă arma­tă de misio­nari cres­cu­tă spre a lucra pen­tru Dumnezeu. Principii fun­damen­ta­le ale edu­ca­ți­ei creș­ti­ne 547

Departamentul misio­nar al con­fe­rin­ței Moldova, în cola­bo­ra­re cu depar­ta­men­tul de tine­ret orga­ni­zea­ză în peri­oa­da 26 – 31 August, o tabă­ră misio­na­ră pen­tru copii și ado­les­cenți în sta­țiu­nea Slănic Moldova cu gene­ri­cul : „Treci în Macedonia şi ajută-ne!”

Prețul cază­rii este de 250 lei pen­tru toa­tă peri­oa­da. (Prețul inclu­de caza­re și masă)

Fiecare par­ti­ci­pant tre­bu­ie să aibă la el:

  • hai­ne adecvate
  • biblia
  • caiet pen­tru notițe
  • tru­să de igie­nă personală

Vă rugăm să vă anun­țați inten­ția de a par­ti­ci­pa la numă­rul de tele­fon: 0765 254 508 (Fr. Marian)