DEVOȚIONAL 2024 — „Semnele timpului”

      Devoționalul de față con­ți­ne medi­ta­ții zil­ni­ce ale căror subiec­te sur­prind eve­ni­men­te­le care se deru­lea­ză în fața ochi­lor noș­tri, eve­ni­men­te în natu­ră, în via­ța soci­a­lă, în modul de gân­di­re al oame­ni­lor — toa­te aces­tea con­sti­tu­ind dovezi incon­tes­ta­bi­le că „mai e puțin”.

      Lucrarea de față are la bază o colec­ție de para­gra­fe din Spiritul Profetic, selec­ta­te de fra­te­le A. C. Sas, și publi­ca­te în lim­ba por­tu­ghe­ză în car­tea inti­tu­la­tă: „Sinais dos Tempos”, un devo­ți­nal zil­nic cu mate­ri­al bogat pen­tru fie­ca­re zi. Noi am pre­lu­at une­le din aces­te para­gra­fe și am adă­u­gat alte­le, ast­fel încât să obți­nem un devo­țio­nal scurt, des­ti­nat ser­vi­ci­i­lor divi­ne de fami­lie din fie­ca­re dimi­nea­ță și seară.

       Sperăm ca făgă­du­in­țe­le pe care le veți citi zil­nic să vă mân­gâie sufle­te­le și să vă reîn­vi­o­re­ze nădej­dea, deter­minân­du-vă tot­o­da­tă să aștep­tați în mod activ întâl­ni­rea cu Cel care ne iubeș­te și doreș­te să ne ia la Sine.

      Obișnuiți-vă, nu doar să citiți meca­nic tex­tul și para­gra­ful des­ti­nat fie­că­rei dimi­neți sau seri, ci să medi­tați pro­fund la sem­ni­fi­ca­ția fică­ru­ia pe par­cur­sul între­gii zile, res­pec­tiv în momen­te­le de liniș­te ce pre­ced odih­na nop­ții. Fiecare învă­ță­tu­ră repre­zin­tă o „pică­tu­ră”, ce va con­tri­bui la umple­rea can­de­le­lor noas­tre cu ulei pre­ți­os, ulei care ne va lumi­na calea în cele mai întu­ne­ca­te momen­te ale vieții.
Vă dorim un stu­diu plă­cut și benefic!

Descarcă devo­țio­na­lul pe anul 2024!