Live

Transmisiuni în di­rect or­ga­ni­zate de AZS-MR.

Live

Friday

 

Saturday 11:00

 

Saturday 15:30 GMT+3

 

Saturday  17:30

În ge­ne­ral trans­mi­siu­nile se în­re­gis­trează și sunt pu­bli­cate ul­te­rior în sec­țiu­nea Video a site-ului și pe ca­na­lul YouTube AZS-MR. sau Tineri Banat

Pentru a fi si­guri că nu pier­deți vreo trans­mi­siune live sub­scri­eți adresa email și/sau la una ori mai multe din­tre re­țe­lele so­ci­ale, pen­tru a fi anun­țați. Vă mul­țu­mim!