Categoria: Muzică creștină

1 octombrie: Muzicianul şi viaţa sa cu Dumnezeu

Către toa­te comu­ni­tă­ți­le AZSMR din România și de pre­tu­tin­deni Salutări cre­ş­ti­ne cu Coloseni 3:16. Sperăm că aces­te rân­duri vă află bucu­­rân­­du-vă de bine­cu­vân­tă­ri­le boga­te ale Domnului. Scopul aces­tei scri­sori cir­cu­la­re este de a pro­mo­va şi…

Ecouri din Paradis

Suntem deplin recu­nos­ca­tori lui Dumnezeu pen­tru ca ne‑a dat oca­zia sa ne adu­cem apor­tul in lucra­rea Sa, de data aceas­ta prin inter­me­di­ul muzi­cii. In peri­oa­da 15–21 August 2016 in Romania a avut loc pri­ma Scoala…