Galerii

Reuniunea cadrelor medicale

Centrul de sănă­ta­te și medi­ci­nă pre­ven­ti­vă Eden, Breaza, a găz­du­it dumi­ni­că 6 noiem­brie 2016 adu­na­rea admi­nis­tra­ti­vă a cadre­lor medi­ca­le din bise­ri­ca noas­tră, anga­jați sau stu­denți, orga­ni­za­tă de UniuneaRomână a Adventiștilor de Ziua a Șaptea — Mișcarea de Reformă. Scopul…