Sănătate și armonie pentru trup și suflet

În peri­oa­da 4–10 mar­tie 2014 Fundaţia PERSPECTIVE inau­gu­rea­ză pro­gra­mul de serii spe­cia­li­za­te cu pro­fil medi­cal, nutri­țio­nal și de pro­mo­va­re a sănă­tă­ţii prin miş­ca­re, ce se va desfă­şu­ra sub egi­da Sănătate și armo­nie pen­tru trup și suflet.

Sănătate și armonie pentru trup și suflet

Programul unei serii va include:

 • Consultații medi­ca­le de eva­lu­a­re (inclu­siv EKG).
 • Program de ali­men­ta­ție sănă­toa­să, per­so­na­li­zat în func­ție de pro­fi­lul meta­bo­lic și de nece­si­tă­ți­le și sta­rea de sănă­ta­te a fie­că­ru­ia participant.
 • Sesiuni infor­ma­ti­ve și edu­ca­ti­ve în legă­tu­ră cu boli­le cro­ni­ce netrans­mi­si­bi­le cât și în vede­rea adop­tă­rii unui stil de via­ță sănătos.
 • Exerciții fizi­ce în func­ție de nece­si­tăți și posi­bi­li­tăți per­so­na­le asis­ta­te de per­so­nal cu experiență.
 • Masaj și alte tera­pii de relaxare.

Opțional: cur­suri de bucă­tă­rie, semi­na­rii prac­ti­ce medi­ca­le, pro­gra­me de soci­a­li­za­re și pro­gra­me muzicale.

Partea medi­ca­lă și cea de acti­vi­ta­te fizi­că vor fi coor­do­na­te de dr. Busnatu Ștefan, dr. Răileanu Mihaela, par­tea de masaj și sesiuni de rela­xa­re de per­so­nal spe­cia­li­zat, iar par­tea de bucă­tă­rie și ali­men­ta­ție de chef bucă­tar cu o boga­tă expe­rienţă în domeniu.

Programul se adre­sea­ză cu pre­că­de­re, dar nu exclu­siv, per­soa­ne­lor de toa­te vâr­ste­le, ce urmăresc:

 • Sănătatea gene­ra­lă și pre­ven­ția boli­lor cronice;
 • Controlul gre­u­tă­ții;
 • Prevenirea boli­lor cardiovasculare;
 • Reducerea nive­lu­lui de coles­te­rol și trigliceride;
 • Hipertensiunea arte­ria­lă sau alte boli de inimă;
 • Prevenirea dia­be­tu­lui;
 • Nutriție spor­ti­vă și maxi­mi­za­rea per­for­man­ței în sport;
 • Dezvoltarea con­di­ți­ei fizice;
 • Rezolvarea tul­bu­ră­ri­lor gastro-intestinale;
 • Ameliorarea aler­gi­i­lor alimentare;
 • Tulburări de com­por­ta­ment alimentar.
 • Promovarea unei stări gene­ra­le de bine fizic şi spi­ri­tu­al prin adop­ta­rea unui stil de via­ţă sănătos.

Dorim să vă invi­tăm căl­du­ros la pri­ma serie pro­mo­țio­na­lă din acest acest ciclu!

Preț pro­mo­țio­nal: 450 RON!

Pentru mai mul­te deta­lii vizi­tați pagina:

www.campus-porumbacu.ro/ro/sanatate-si-armonie-pentru-trup-si-suflet/