Reuniunea cadrelor medicale

  • img_7837

Centrul de sănă­ta­te și medi­ci­nă pre­ven­ti­vă Eden, Breaza, a găz­du­it dumi­ni­că 6 noiem­brie 2016 adu­na­rea admi­nis­tra­ti­vă a cadre­lor medi­ca­le din bise­ri­ca noas­tră, anga­jați sau stu­denți, orga­ni­za­tă de UniuneaRomână a Adventiștilor de Ziua a Șaptea — Mișcarea de Reformă.

Scopul aces­tei întru­niri a fost con­tu­ra­rea unor pro­iec­te misio­na­re și de bin­e­fa­ce­re, pe de o par­te, dar și găsi­rea unor solu­ții via­bi­le, în vede­rea bunei func­țio­nări a Centrului de Sănătate Eden, Breaza, pe de altă par­te. Fratele dr. Stelian Răileanu, direc­to­rul Centrului de Sănătate, a pre­zen­tat nevo­ia anga­jă­rii de noi cadre medi­ca­le, per­soa­ne care, anga­ja­te sau în sis­tem de volun­ta­ri­at, să se poa­tă ală­tu­ra echi­pei deja exis­ten­te, pen­tru con­ti­nu­a­rea lucră­rii care se face în aceas­tă insti­tu­ție. Prin urma­re, lan­săm pe aceas­tă cale pro­vo­ca­rea pen­tru cei inte­re­sați, să pre­gă­teas­că un CV pen­tru urmă­toa­re­le pos­turi dis­po­ni­bi­le: 2 locuri– asis­tenți medi­cali și 2 locuri – medici spe­cia­liști (inter­niști, dia­be­to­logi, car­di­o­logi, gastroenterologi).

Este nevo­ie strin­gen­tă de asis­tenți medi­cali, dat fiind fap­tul că numă­rul pacien­ți­lor a cres­cut în ulti­mul timp, men­ținân­du-se la o medie care depă­șeș­te capa­ci­tă­ți­le cadre­lor medi­ca­le actuale.De ase­me­nea, fra­ții din con­du­ce­rea bise­ri­cii au amin­tit nevo­ia pen­tru vii­tor a doi medici spe­cia­liști, dor­nici să lucre­ze în aceas­tă cli­ni­că, pre­cum și a unui nutri­ți­o­nist, care să fie impli­cat în cre­a­rea pla­nu­lui nutri­țio­nal pen­tru pacien­ții al căror tra­ta­ment nece­si­tă o aten­ție spe­cia­lă din punct de vede­re alimentației.

Medicii, rezi­den­ții, stu­den­ții de anii 4–6 au fost invi­tați ca prin rota­ție, timp de o săp­tămâ­nă, în cea de a doua săp­tămâ­nă a fie­că­rei serii de tra­ta­ment, să se ală­tu­re echi­pei care lucrea­ză momen­tan, pen­tru a spri­jini lucra­rea și a se obiș­nui tot­o­da­tă cu ceea ce se prac­ti­că aici. În acest scop, va fi cre­at un grup pe un site de soci­a­li­za­re, unde se vor face programările.

Un alt punct luat în dis­cu­ție în cadrul întru­ni­rii a fost pro­cu­ra­rea unei mașini medi­ca­le dotate,care să func­țio­ne­ze în regim de cara­va­nă în țara noas­tră sau în alte zone ale UE. Discutat la nivel euro­pean și impli­când mai mul­te uniuni din zonă, pro­iec­tul are în vede­re mobi­li­za­rea for­țe­lor de ori­ce fel în vede­rea ofe­ri­rii unor ser­vi­cii medi­ca­le cali­fi­ca­te, din par­tea unor medici spe­cia­liști în dife­ri­te dome­nii, în spe­cial pen­tru zone­le rura­le, aco­lo unde ser­vi­ci­i­le medi­ca­le, puse la dis­po­zi­ția oame­ni­lor, lip­sesc sau sunt foar­te sla­be. Vom reve­ni cu amă­nu­n­te ime­di­at ce pla­nul nos­tru în acest sens prin­de con­tur. Pentru rea­li­za­re­a­lui avem însă nevo­ie de spri­ji­nul tutu­ror celor inte­re­sați. Rugați-vă pen­tru buna func­țio­na­re a aces­tui pro­iect. Orice dona­ție pen­tru înde­pli­ni­rea aces­tui obiec­tiv este bine­ve­ni­tă. Trăim tim­puri solem­ne, cli­pe de har în care se mai poa­te face ceva pen­tru cei în nevoie.

Toți cei care au par­ti­ci­pat la aceas­tă întru­ni­re s‑au ară­tat bine­vo­i­tori să spri­ji­ne ori­ce pro­iect de evan­ghe­li­za­re a cărei ușă va fi des­chi­să prin inter­me­di­ul lucră­rii medi­ca­le. Este nevo­ie însă de impli­ca­rea mai mul­tor per­soa­ne. Fiecare își va găsi un loc, în func­ție de abi­li­tă­ți­le sale, în cadrul lucră­ri­lor cu care spe­răm să venim în întâm­pi­na­rea nevo­i­lor oamenilor.

Am sta­bi­lit ca în data de 30 apri­lie 2017 să avem o nouă întâl­ni­re la care sunt aștep­tați toți cei care lucrea­ză sau stu­di­a­ză în dome­ni­ul medi­cal și de nutriție.

Din par­tea Departamentului Medical Misionar al Uniunii Române, ca asis­tent al dr. Emil Barbu, res­pon­sa­bi­lul aces­tui depar­ta­ment, sun­teți aștep­tați cu drag în echi­pa medi­ca­lă. Doriți sal­va­rea voas­tră? Doriți sal­va­rea celor din jurul vos­tru? Doriți o veș­ni­cie ală­tu­ri de Isus? Lumea tân­jeș­te după El… Dar tu? Atunci cel mai pri­vi­le­gi­at loc de a‑I sluji este ală­tu­ri de El, căl­când pe urme­le pași­lor Lui, aju­tând prac­tic omul în sufe­rin­ța lui, atât cea fizi­că, dar și psi­hi­că, men­ta­lă și spirituală.

Vreau să îi încu­ra­jez pe toți cei care nu au fost încă la Eden, ca unul care am avut oca­zia să fiu de mai mul­te ori aco­lo ca volun­tar, în peri­oa­da vacan­țe­lor din tim­pul facul­tă­ții, că acest loc este un colț de para­dis. Veniți să vă con­vin­geți sin­guri! Vă veți îndră­gos­ti de acest loc. „Gândiți sănă­tos, ale­geți sănă­tos și expe­ri­men­tați o via­ță împlinită!”

În final, va salut căl­du­ros și vă doresc un sfâr­șit de an cât mai fru­mos, în care să fiți de folos seme­ni­lor voș­tri, tră­ind stan­dar­dul lumi­nii primite.

Cristian Chirilă, medic rezi­dent, spe­cia­li­ta­tea dia­bet, nutri­ție și boli metabolice

                                   

IMG_7826