Hipertensiunea arterială — Sănătate și armonie

Hipertensiunea arte­ria­lă
Seria: „Sănătate și armo­nie” – pro­gra­m spe­cia­li­zat cu pro­fil medi­cal, nutri­țio­nal și de pro­mo­vare a sănă­tă­ţii prin miş­care des­fă­șu­rat la Campus Porumbacu între 4–10 mar­tie 2014.
Prezintă: dr. Mihaela Răileanu

Hipertensiunea arterială - Sănătate și armonie

Sinopsis:

Hipertensiunea arterială

Noțiuni intro­duc­ti­ve

Tensiunea arte­ria­lă = debit car­d­iac x rezis­ten­ța periferică

Definiția hiper­ten­siu­nii arteriale

Tensiune arte­ria­lă sis­to­li­că > în tim­pul con­trac­ți­ei inimii
Tensiune arte­ria­lă dias­to­li­că > în tim­pul rela­xă­rii inimii

Factori deter­mi­nanți

 • Hipertensiunea arte­ria­lă esențială 
  • Factor gene­tic +
  • Factori hiper­ten­si­no­geni:
   • Obezitate
   • Consum alco­ol (doze mari)
   • Consum cres­cut de sare
   • Sedentarism
   • Stres
   • Dislipidemia
   • Consum scă­zut de pota­siu sau calciu
 • Hipertensiune arte­ria­lă secundară

Riscul hiper­ten­siu­nii arteriale

Hipertensiunea arte­ria­lă creș­te ris­cul de:

 • Infarct mio­car­dic și alte boli de inimă
 • Accident vas­cu­lar cerebral

Candidat la hiper­ten­siu­nea arterială

 • Istoric fami­li­al de hiper­ten­siu­ne arte­ria­lă. Schimbarea sti­lu­lui de via­ță poa­te pre­ve­ni apa­ri­ția hiper­ten­siu­nii arte­ri­a­le la cei pre­dis­puși din punct de vede­re ereditar!
 • Vârsta. Scăderea fle­xi­bi­li­tă­ții și elas­ti­ci­tă­ții arte­re­lor deter­mi­nă creș­te­rea pre­siu­nii în sis­te­mul arterial.
 • Sedentarismul.
 • Dieta ina­dec­va­tă. Consumul cres­cut de sare „îngre­u­nea­ză” acti­vi­ta­tea ini­mii prin men­ți­ne­rea flui­de­lor în orga­nism și încăr­ca­rea patu­lui vas­cu­lar. O die­tă boga­tă în calo­rii, gră­simi și zaha­ruri con­tri­bu­ie la apa­ri­ția hiper­ten­siu­nii arte­ri­a­le prin apa­ri­ția obezității.
 • Supraponderea și obe­zi­ta­tea. Scăderea în gre­u­ta­te adu­ce o îmbu­nă­tă­ți­re a valo­ri­lor ten­siu­nii arte­ri­a­le la supra­pon­de­rali și obezi.
 • Consumul cres­cut de alcool.
 • Stresul
 • Fumatul și fuma­tul pasiv
 • Apneea în somn

Diagnostic și monitorizare

Simptome

 • Asimptomatic
 • Simptomele apar când deja sunt afec­ta­te alte orga­ne dato­ri­tă hiper­ten­siu­nii arteriale: 
  • Creier, ochi: cefa­lee, ver­tij, tul­bu­rări de vede­re, defi­ci­te moto­rii sau sen­zi­ti­ve (pare­ze, paralizii).
  • Cord: pal­pi­ta­ții, dure­re tora­ci­că, dis­p­nee, ede­me gambiere.
  • Rinichi: sete, poliu­rie, nic­tu­rie, hematurie.
  • Artere peri­fe­ri­ce: extre­mi­tăți reci, cla­u­di­ca­ție intermitentă.

Prevenție pri­ma­ră și secundară

Măsuri non­far­ma­co­lo­gi­ce:

 • Oprirea fuma­tu­lui
 • Oprirea con­su­mu­lui de alcool
 • Scăderea pon­de­ra­lă la supra­pon­de­rali sau obezi
 • Reducerea apor­tu­lui de sare
 • Activitate fizi­că regulată
 • Creșterea con­su­mu­lui de fruc­te și legume
 • Reducerea con­su­mu­lui de gră­simi saturate

Factori care influ­en­țea­ză nega­tiv prognosticul

 • Valori ale ten­siu­nii arte­ri­a­le crescute
 • Vârsta
 • Fumatul
 • Dislipidemia
 • Colesterol total > 190 mg/dl
 • LDL coles­te­rol > 115 mg/dl
 • HDL coles­te­rol < 40 mg/dl la băr­bați şi < 46 mg/dl la femei Trigliceride > 150 mg/dl
 • Glicemia a jeun 102–125 mg/dl
 • Obezitatea abdo­mi­na­lă (cir­cum­fe­rin­ța tali­ei > 102 cm la băr­bați și > 88 cm la femei)
 • Boli deja con­sti­tu­i­te: anu­mi­te afec­țiuni car­d­ia­ce sau ale vase­lor san­gu­i­ne, dia­be­tul zaha­rat, boli cere­bro­vas­cu­la­re, boli renale.