2. Care este modul corect de păzire a Sabatului?

Sabatul înce­pe vine­rea la apu­sul soa­re­lui și durea­ză până sâm­bă­ta la apu­sul soa­re­lui. Trebuie făcu­tă o pre­gă­ti­re deo­se­bi­tă în vede­rea sosi­rii Sabatului, aceas­ta inclu­zând atât pre­gă­ti­rea sufle­teas­că pen­tru o zi de comu­niu­ne spe­cia­lă cu Creatorul nos­tru, cât și o pre­gă­ti­re fizi­că, prin igie­nă per­so­na­lă, pre­gă­ti­rea hai­ne­lor, încăl­ță­min­tei, cât și a locu­in­ței. Și pre­gă­ti­rea mân­că­rii găti­te pen­tru Sabat tre­bu­ie fina­li­za­tă vine­rea la un timp rezo­na­bil îna­in­te de apu­sul soarelui.
Vinerea la apu­sul soa­re­lui, se va face un mic ser­vi­ciu divin cu cân­ta­re, citi­rea unui ver­set și rugă­ciu­ne, care va mar­ca înce­pu­tul zilei sfin­te de odihnă.
În tim­pul ore­lor sfin­te ale Sabatului nu tre­bu­ie des­fă­șu­ra­tă nici o acti­vi­ta­te lai­că de câști­ga­re a exis­ten­ței, par­ti­ci­pa­re la cur­suri sau exa­me­ne, ori de dis­trac­ții, jocuri, spor­turi etc.
Atât gân­di­rea, cât și con­ver­sa­ția tre­bu­ie îndrep­ta­te spre teme sfin­te, dis­cu­ți­i­le lumești, dis­trac­ți­i­le sau citi­rea de cărți/reviste lumești nefi­ind potri­vi­te pen­tru ziua Sabatului.
În loc de aceas­ta, ziua de odih­nă tre­bu­ie petre­cu­tă în stu­di­e­rea cuvân­tu­lui lui Dumnezeu, medi­ta­ție, rugă­ciu­ne, par­ti­ci­pa­re la pro­gra­me­le de închi­na­re, stu­diu și laudă.
În ziua Sabatului se va evi­ta pe cât posi­bil cir­cu­la­rea cu mași­na pro­prie sau cu mij­loa­ce­le de trans­port în comun, pre­cum și depla­să­ri­le pe dis­tan­țe mari.
Se reco­man­dă ca în Sabat să se petrea­că, pe cât posi­bil un timp de recrea­ție în mij­lo­cul natu­rii, oca­zie cu care să se expli­ce copi­i­lor minu­ni­le cre­a­ți­ei lui Dumnezeu și iubi­rea Lui față de om, mani­fes­ta­tă în tot ce a creat.
De ase­me­nea acte­le de bin­e­fa­ce­re care se impun pen­tru ali­na­rea sufe­rin­ței cui­va, și care prin natu­ra împre­ju­ră­ri­lor nu pot fi săvâr­și­te într-un alt timp, pot fi făcu­te în Sabat.
Sâmbătă sea­ra, la apu­sul soa­re­lui, se va face un mic ser­vi­ciu divin cu cân­ta­re, citi­rea unui ver­set și rugă­ciu­ne, pen­tru a mar­ca sfâr­și­tul zilei sfin­te de odih­nă și înce­pe­rea unei noi săptămâni.
„Dacă îți vei opri picio­rul în ziua Sabatului, ca să nu-ți faci gus­tu­ri­le tale în ziua Mea cea sfân­tă; dacă Sabatul va fi desfă­ta­rea ta, ca să sfin­țești pe Domnul, slăvindu‑L, și dacă‑l vei cin­sti, neur­mând căi­le tale, neîn­de­le­t­ni­cin­du-te cu tre­bu­ri­le tale și nede­dân­du-te la fle­că­rii, atunci te vei putea desfă­ta în Domnul, și Eu te voi sui pe înăl­ți­mi­le țării, te voi face să te bucuri de moș­te­ni­rea tată­lui tău Iacov; căci gura Domnului a vor­bit.” (Isaia 58:13,14).