Tineri învingători – săptămână de studiu, meditație şi rugăciune

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adven­tiştilor de Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformă ne su­ge­rează o săp­tămână de stu­diu, me­di­ta­ție şi ru­gă­ciune, mo­mente în care sun­tem che­maţi să stu­diem vie­țile unor ti­neri din is­to­ria bi­blică, din ex­pe­rien­țele că­rora pu­tem în­văța că bi­ru­ința poate de­veni o re­a­li­tate în ca­zul fi­e­că­rui su­flet care alege să se pre­dea de­fi­ni­tiv în bra­țele Tatălui Ceresc, cerându-I să-l ajute.

Intitulat „Tineri în­ving­ă­tori”, ci­clul de pre­le­geri pen­tru această săp­tămână, ne în­vață că bi­ru­ința nu este con­di­țio­nată de îm­pre­ju­ră­rile so­ci­ale în care ne aflăm, de ta­len­tele cu care am fost în­zes­trați, de con­di­ția fi­zică, ma­te­rială sau financia­ră de care dis­pu­nem. Secretul bi­ru­in­ței stă în dis­po­ni­bi­li­ta­tea noas­tră de a ne preda fără re­zervă lui Dumnezeu, ac­cep­tând ca iden­ti­ta­tea noas­tră să se con­to­pească cu a Domnului Hristos și viața tră­ită în con­ti­nu­are să nu mai fie tră­ită de noi, ci de El. În ast­fel de con­di­ții vic­to­ria va fi si­gură, pen­tru că El este deja în­ving­ă­tor.

Sabatul din 31 mar­tie 2018 va fi o zi de post, de con­sa­crare și co­mu­niune spe­cială, mo­mente pre­ți­oase în care avem oca­zia să-I ce­rem lui Dumnezeu să ne ajute să ie­șim în­ving­ă­tori.

Duminică, 1 apri­lie 2018, se va strânge un dar spe­cial, care va fi fo­lo­sit în sco­pul pro­mo­vă­rii ac­ti­vi­tă­ți­lor pen­tru ti­ne­ret din Uniunea Română.

Fie ca Dumnezeu să ne im­pre­sio­neze ini­mile cu ade­vă­ru­rile sfinte stu­di­ate cu această oca­zie, ast­fel în­cât să fim gata să ne în­ro­lăm în lupta cre­din­ței, împotrivindu-ne is­pi­te­lor de orice fel și înăl­țând stin­dar­dul ade­vă­ru­lui, până vom ieși în­ving­ă­tori. Amin! Editorii

    Descarcă pre­le­ge­rea în for­mat PDF

aaaa