Tabără misionară !

26610321_2044052105842780_866544603_oDragi ti­neri din Conferința Ardealul de Nord și nu nu­mai, Departamentul Misionar în co­la­bo­rare cu Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord, or­ga­ni­zează o ta­bără mi­sio­nară la care vă in­vită să par­ti­ci­pați, în pe­ri­oada 4-8 Februarie 2018, în apro­pi­e­rea lo­ca­li­tă­ții Bistrița.

Această ta­bără are ca obiec­tiv prin­ci­pal des­fa­șu­ra­rea de ac­ti­vi­tăți mi­sio­nare de dis­tri­bu­ire de li­te­ra­tură în lo­ca­li­ta­tea Mijlocenii Bârgăului (15 km de Bistrița spre Vatra Dornei), unde va fi și ca­za­rea, și de ase­me­nea în îm­pre­ju­ri­mile aces­tei lo­ca­li­tăți. Vom avea și mo­mente fru­moase de păr­tă­șie prin în­chi­nare, la­udă, îm­păr­tă­și­rea ex­pe­rien­țe­lor etc. Cazarea și masa vor fi asi­gu­rate din par­tea Conferinței. Dorim ca ti­ne­rii par­ti­ci­panți să do­ve­dească se­ri­o­zi­tate, im­pli­care și spi­rit mi­sio­nar în ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate!

Pentru mai multe in­for­ma­ții și în­scri­eri su­nați la: • 0720/100089- Neluțu Dărămuș • 0727/300764- Viorel Birta