Tabără misionară – “Tineri în acțiune”

                    Tabără misionară- “Tineri în ac­țiune”

“Apoi le-a zis: „Duceți-vă în toată lu­mea și pro­po­vă­du­iți Evanghelia la orice făptură”.Marcu 16:15
“Și învățați-i să pă­zească tot ce v-am po­run­cit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zi­lele, până la sfâr­și­tul veacului.”Matei 28:20

Dragi ti­neri si nu nu­mai, avem  bu­cu­ria prin ha­rul lui Dumnezeu, de a va adresa din nou o pro­vo­care sau  in­vi­ta­tie pen­tru toti cei care sun­teti do­ri­tori sa par­ti­ci­pati la o ta­bara mi­sio­nara or­ga­ni­zata în Conferinta Ardealul de Nord.
Perioada – în va­canta in­ter­se­mes­tri­ala 5-9 fe­bru­a­rie 2017. Tabara va in­cepe du­mi­nica 5 fe­bru­a­rie dupa ami­aza , si se va in­cheia joi 9 fe­bru­a­rie dupa ami­aza
Locatia- Cazarea se va face la se­diul Bisericii AZSMR din ora­sul Cluj Napoca, str Teleorman, nr. 27, iar ac­ti­vi­ta­tea mi­sio­nara pe care do­rim sa o des­fa­su­ram va fi in anu­mite lo­ca­li­tati din zona jud. Cluj.

Programul ta­be­rei:
• Distribuire de li­te­ra­tura re­li­gi­oasa si de sa­na­tate (pli­ante, carti etc) lo­cu­i­to­ri­lor in ca­teva lo­ca­li­tati din zona Clujului.
• Vizitarea ace­lor per­soane care vor fi in­te­re­sate sa afle mai mult des­pre sa­na­tate sau des­pre ves­tea cea buna a Evangheliei des­co­pe­rita prin dra­gos­tea ne­mar­gi­nita a lui Dumnezeu fata de lu­mea noas­tra.
• Momente de ru­ga­ciune , stu­diu, epe­riente, par­ta­sie etc.

Nu ui­tati sa lu­ati cu voi:
• Biblia, o geanta sau ruc­sac po­tri­vite pen­tru a duce carti si pli­ante la oa­meni
• Haine si in­cal­ta­minte adec­vata ano­tim­pu­lui de iarna si po­tri­vite pen­tru o ast­fel de ac­ti­vi­tate care sa re­pre­zinte intr-un mod ono­ra­bil prin­ci­pi­ile cres­tine pe care do­rim sa le trans­mi­tem oa­me­ni­lor prin cu­vinte si exem­plu.

Cazarea si masa pen­tru cei care vor par­ti­cipa la acest eve­ni­ment vor fi gra­tu­ite. Cei care sunt do­ri­tori sa spri­jine aceasta ac­ti­vi­tate fi­nan­ciar, vor pu­tea face acest lu­cru con­tri­bu­ind dupa po­si­bi­li­ta­tile fi­e­ca­ruia la re­a­li­za­rea aces­tui pro­iect.
Rugati-va pen­tru suc­ce­sul aces­tei ta­bere. Invita-ti pri­e­teni care ar dori sa par­ti­cipe.
Daca ai o pro­pu­nere pen­tru acest pro­iect nu ezita sa ne transmite-ti di­rect sau la te­le­fon.

Pentru in­scri­ere sau alte de­ta­lii pu­teti suna pana in data de 1 fe­bru­a­rie 2017 in li­mita lo­cu­ri­lor dis­po­ni­bile la ur­ma­toa­rele nu­mere de te­le­fon:

  • 0720100055 – Sami Negrut, 0720100089- Nelutu Daramus
  • 0727300764 – Viorel Birta, 0720100094- Ghita Ulici

Sunteti bi­ne­ve­niti!!!