TABĂRĂ MISIONARĂ, 19-21 Ianuarie 2018

2017-12-12_154758Dragi pri­e­teni și mem­brii ai bi­se­ri­cii din Uniunea Romană,

Avem bu­cu­ria sa vă in­for­măm că în pe­ri­oada 19-21 Ianuarie 2018, va avea loc o nouă ta­bără mi­sio­nară or­ga­ni­zată spe­cial pen­tru pri­e­te­nii din afara bi­se­ri­cii. Aceasta în­tâl­nire va avea loc la Campus Porumbacu.

Dacă aveți pri­e­teni în afara bi­se­ri­cii, vă in­vi­tăm să par­ti­ci­pați îm­pre­ună cu ei la această ta­bără.

Din pro­gra­mul ta­be­rei:

– teme me­di­cale adap­tate ne­vo­i­lor par­ti­ci­pan­ți­lor;

– teme spi­ri­tu­ale adap­tate ne­vo­i­lor par­ti­ci­pan­ți­lor;

– in­stru­ire in bu­că­tă­rie;

– dis­cu­ții in­te­rac­tive cu în­tre­bări și răs­pun­suri;

– hi­dra­tare și vi­ta­mi­ni­zare cu su­curi na­tu­rale;

– ie­șire în aer li­ber;

– timp de păr­tă­șie;

Temele me­di­cale vor fi sus­ți­nute de că­tre : Dr. Cristi Chirilă me­dic re­zi­dent

                                                                               Moț Teodora nu­tri­ți­o­nist

Prețul va fi: 140 Ron/persoană/toată pe­ri­oada.

Cei care do­resc să par­ti­cipe sunt ru­gați să se în­scrie pană în data de 10 Ianuarie 2018 la nr. de te­le­fon: 0720100055- Sami Negruț sau 0727300720 – Bobeș Ioan, unde pu­teți afla și alte in­for­ma­ții.

Vă aș­tep­tăm cu drag!