Tabără misionară – 13-15 Octombrie

DSC_0040Dragi pri­e­teni și mem­brii ai bi­se­ri­cii din Uniunea Romană,
Avem bu­cu­ria sa vă in­for­măm că în pe­ri­oada 13-15 Octombrie 2017, va avea loc o nouă ta­bară mi­sio­nară or­ga­ni­zată spe­cial pen­tru pri­e­te­nii pe care îi avem în afara bi­se­ri­cii. Aceasta in­tal­nire va avea loc la Campus Porumbacu.
Dacă aveți pri­e­teni în afara bi­se­ri­cii, vă in­vi­tăm să par­ti­ci­pați îm­pre­ună cu ei la această ta­bără.
Din pro­gra­mul ta­be­rei:
– teme me­di­cale și spi­ri­tu­ale adap­tate ne­vo­i­lor par­ti­ci­pan­ți­lor;
– in­stru­ire in bu­că­tă­rie;
– dis­cu­ții in­te­rac­tive cu în­tre­bări și răs­pun­suri;
– hi­dra­tare și vi­ta­mi­ni­zare cu su­curi na­tu­rale;
– ie­șire în aer li­ber;
– timp de păr­tă­șie.
Temele me­di­cale vor fi sus­ți­nute de că­tre :
Dr.Cristi Chirilă me­dic re­zi­dent și
Moț Teodora nu­tri­ti­o­nist
Prețul va fi: 120 Ron/persoană/toată pe­ri­oada.
Cei care do­resc să par­ti­cipe sunt ru­gați să se în­scrie pană în data de 09 Octombrie la nr. de te­le­fon: 0720100055- Sami Negruț sau 0727300720 – Bobeș Ioan, unde pu­teți afla și alte in­for­ma­ții.
Vă aș­tep­tăm cu drag!