Tabără cu corturi – Conferința Ardealul de Sud

Departamentul de ti­ne­ret al Conferinței Ardealul de Sud, are bu­cu­ria de a in­vita co­piii cu vâr­sta în­tre 7 și 16 ani la o Tabără cu cor­turi, la poa­lele mun­ți­lor Făgăraș, cu tema
„Cu Dumnezeu în fi­e­care zi!”

Programul ta­be­rei va fi ur­mă­to­rul :
15 au­gust 2017 ora 15 – in­sta­la­rea cor­tu­ri­lor și mo­mente de cu­noaș­tere.
16 -19 au­gust – stu­diul Bibliei, ate­li­ere, dru­me­ții, vom pre­găti hrana îm­pre­ună.
20 au­gust – în­che­ie­rea ta­be­rei.

Costul aces­tei ta­bere este de 180 de lei( mân­care și ma­te­ri­ale di­dac­tice).

Aveți ne­voie de:
Cort (dacă nu aveți, să ne spu­neți)
Haine sub­țiri și mai groase ( este munte și poate să fie și mai frig)
Biblia, ca­iet și pix.
Un ruc­sac și o sti­cla pen­tru apă.
Un cas­tron, lin­gura și fur­culița.
Prosop și o lan­ternă.
Voie buna :)

Locația este la 3 km de Cârțișoara spre Bâlea Cascadă, ju­de­țul Sibiu.
Pentru în­scri­eri și de­ta­lii su­nați la 0727300723 – Cristian Rădoiaș sau 0741099169 – Adriana Crăcea

Pentru ado­les­cenți 12-17 ani, mai avem un anunț.
În pe­ri­oada 7-10 au­gust 2017 va avea loc o dru­me­ție pe munte cu cor­turi.
Va fi un tra­seu ușor, cu po­pa­suri pen­tru a so­ci­a­liza și a dez­bate di­fe­rite teme.
Sunați pen­tru de­ta­lii și în­scri­eri la 0741099169 Adriana Crăcea.

Să ne ru­găm pen­tru aceste în­tâl­niri.
Vă aș­tep­tăm cu drag.