Știri

2017-12-12_154758

TABĂRĂ MISIONARĂ, 19-21 Ianuarie 2018

Dragi pri­e­teni și mem­brii ai bi­se­ri­cii din Uniunea Romană, Avem bu­cu­ria sa vă in­for­măm că în pe­ri­oada 19-21 Ianuarie 2018, va avea loc o nouă ta­bără mi­sio­nară or­ga­ni­zată spe­cial pen­tru pri­e­te­nii din afara bi­se­ri­cii. Aceasta...

2017-12-03_131557

LECŢIILE ŞCOLII DE SABAT

Binecuvântări din bi­o­gra­fii – ianuarie-martie 2018 În fi­e­care pe­ri­oadă a is­to­riei umane, per­soane in­di­vi­du­ale, băr­bați și fe­mei, au ofe­rit se­me­ni­lor lor mari exem­ple de no­blețe a ca­rac­te­ru­lui. Împrejurările și con­di­ți­ile din so­ci­e­tate se schimbă în mod na­tu­ral...

2017-11-10_111004

„Dregător de spărturi” – Siret 19 noiembrie

Conferința Moldova, or­ga­ni­zează Duminică 19 no­iem­brie, o adu­nare spe­cială pen­tru fra­ții și su­ro­rile din par­tea de nord a con­fe­rin­ței cu ge­ne­ri­cul  „Dregător de spăr­turi” La această în­tâl­nire vom avea ca oas­pete pe fr. Nelu Bogdan! De...

2017-10-08_085032

Muzica și reforma protestantă 10-12 noiembrie 2017

Dragi frați și pri­e­teni, Ne ală­tu­răm apos­to­lu­lui Pavel care spune „Vorbiți în­tre voi cu psalmi, cu cân­tări de la­udă și cu cân­tări du­hov­ni­cești, și cân­tați și adu­ceți din toată inima la­udă Domnului.” Efeseni 5:19...