Știri

IMG_9930

Încheierea Școlii misionare Emanuel – promoția 2017

Ziua de 06 au­gust 2017 a fost o zi de bu­cu­rie, o zi de săr­bă­toare. În ca­drul unui pro­gram de la­udă, în­fru­mu­seţat cu amin­tiri, ex­pe­rienţe, cu­vinte de ră­mas bun, flori şi la­crimi, am mar­cat eve­ni­men­tul ab­sol­vi­rii și am...

www.azsmr-moldova.ro

Micul misionar – tabără pentru copii

Departamentul de ti­ne­ret, al con­fe­rin­ței Moldova vă in­for­mează că, în pe­ri­oada 27 August – 1 Septembrie  2016, va avea loc o ta­bără pen­tru co­pii sub ge­ne­ri­cul: “Micul mi­sio­nar” cu text bi­blic din Proverbe 22.6 – Învaţă...

20771746_10214553158130840_1433853182_o

Proiect misionar – Lugoj

Dragi ti­neri, pri­e­teni şi frați în Domnul! Prin ha­rul Domnului, avem bu­cu­ria de a vă in­vita pe toți cei care sun­teți do­ri­tori să par­ti­ci­pați la un pro­iect mi­sio­nar or­ga­ni­zat de Departamentul de Colportaj al Conferinței...

20139846_844658369020495_1063272533124858926_n

Tabără cu corturi – Conferința Ardealul de Sud

Departamentul de ti­ne­ret al Conferinței Ardealul de Sud, are bu­cu­ria de a in­vita co­piii cu vâr­sta în­tre 7 și 16 ani la o Tabără cu cor­turi, la poa­lele mun­ți­lor Făgăraș, cu tema „Cu Dumnezeu în fi­e­care zi!” Programul ta­be­rei...

61714190

SCRISOARE APEL

„Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nos­tru Isus Hristos!” Gal.l: 3 Iubiți frați și pri­e­teni din Uniunea Română! In ul­ti­mele săp­tămâni, câ­teva fa­mi­lii din Uniunea noas­tră au tre­cut prin...

24191

„Lăsați copilașii să vină la Mine!”

  Departamentul de Binefacere al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă pro­mo­vează un pro­iect spe­cial pen­tru co­pii, de or­ga­ni­za­rea că­ruia să poată be­ne­fi­cia orice co­pil, in­di­fe­rent de po­si­bi­li­tă­țile ma­te­ri­ale pe care...