Seminar misionar-21-27 au­gust 2017

Prin ha­rul lui Dumnezeu, în pIMG_0209eri­oada 21-27 au­gust 2017 am avut bu­cu­ria să fim ga­zda unui se­mi­nar mi­sio­nar care s-a des­fa­șu­rat la Campus Porumbacu având ca in­vi­tați pas­tori, prez­bi­teri, lu­cră­tori bi­blici, mi­sio­nari din în­treaga Europă, chiar și din Asia de vest. Seminarul a avut ca scop dezvol­ta­rea și îm­bu­nă­tă­ți­rea me­to­de­lor prin care Biserica poate veni în în­tâm­pi­na­rea ne­vo­i­lor lu­mii și dea­se­me­nea, îm­pli­ni­rea în­săr­ci­nă­rii de-a duce Evanghelia la cei care nu au au­zit încă. Seminarul a fost or­ga­ni­zat la ini­ția­tiva de­par­ta­men­tu­lui mi­sio­nar al Conferinței Generale, re­pre­zen­tat de fr. Liviu Tudoroiu. Temele pre­zen­tate au fost sus­ți­nute de frați cu di­fe­rite res­pon­sa­bi­li­tăți, în­tre care: Liviu Tudoroiu, Radu Ioniță, Dragan Ivanov,Emil Barbu, Eduardo Merlos, Mihaela Răileanu. Deasemenea au fost îm­păr­tă­șite ex­pe­riențe din lu­cra­rea mi­sio­nară. Mulțumim lui Dumnezeu pen­tru ha­rul acor­dat de-a avea o ast­fel de în­tâl­nire si do­rim ca El să ne bi­ne­cu­vin­teze pe toți cu aju­tor di­vin pen­tru a îm­plini în­săr­ci­na­rea dată în­tre­gii bi­se­rici de-a duce so­lia Evangheliei pană la mar­gi­nile pa­man­tu­lui!