“Școala Înțelepciunii ”- Tabără pentru tineri – 20-22 Octombrie 2017

 
Dragi ti­neri, avem 21769752_1648761348488152_813040507_nbu­cu­ria prin ha­rul lui Dumnezeu de a vă in­vita în toamna aces­tui an, la o ta­bără  orga­ni­zată de Departamentele de Tineret ale Conferinţelor  Banat  și  Ardealul  de Nord, în  peri­oada , sub ge­ne­ri­cul: “Școala Înțelepciunii”

Motto: Proverbe 15:33-“ Frica de Domnul este școala în­țe­lep­ciu­nii, și sme­re­nia merge îna­in­tea sla­vei.”

-Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea aces­teia este Vila Sântana, lo­ca­li­ta­tea Sânmartin, apro­xi­ma­tiv 5 km de Oradea, lângă sta­țiu­nea Băile Felix, jud. Bihor.

Cazarea  va fi  ofe­rită la pre­țul de 45 RON/pat/persoană pe noapte, iar dacă nu­mă­rul ce­lor ca­zați de­pă­șește 50 de per­soane, atunci pre­țul va fi de 40 RON/pat/persoană pe noapte, mân­ca­rea fi­ind pe cont pro­priu.

Soarele va apune la ora 18:35,  caza­rea pen­tru toţi cei care vor par­ti­cipa la ta­bără nu se va face în tim­pul zi­lei de Sabat, pen­tru aceasta vă ru­găm să ajun­geți din timp, vi­neri după ami­ază cază­rile se vor face până  la ora 18:30.

Din pro­gram:

  • Prezentări: pe tema inspi­rată din ge­ne­ric
  • Stu­diu in­te­rac­tiv din Marea Luptă, capi­to­lul 28- “In fata ra­por­tu­lui vi­e­tii”

(Recomandăm stu­dierea în pre­a­la­bil a aces­tui ca­pi­tol).

  • Experiențe, pro­gram de la­udă, gru­puri de dis­cu­ții, mo­mente de păr­tă­șie
  • Drumeţii şi ac­ti­vi­tăți recre­a­tive, etc.

Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adresa pen­tru mai multe deta­lii și înscri­ere până în 16 oc­tom­brie 2017, în li­mita locu­ri­lor dis­po­ni­bile, la unul din­tre nume­rele de tele­fon: 0727300745 – Mihăiță Lung, 0727300764 – Viorel Birta ,0720100094  – Ghiță Ulici 

De reți­nut:

  • rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tei ta­bere. Invită-ţi pri­e­te­nii care ar dori să par­ti­cipe.
  • toți cei care aveți instru­mente muzi­cale și do­riți să lău­dați pe Domnul în ca­drul tabe­rei, sun­teți ru­gați să le lu­ați cu voi pen­tru a cânta pe par­cur­sul pro­gra­mu­lui.
  • dacă ci­neva şi-ar dori să par­ti­cipe şi nu-şi per­mite din punct de ve­dere fi­nan­ciar ru­găm să trans­mită acest lu­cru or­ga­ni­za­to­ri­lor.
  • dacă aveți o pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți or­ga­ni­za­to­ri­lor.

Vă aștep­tăm cu drag!!!