Să vezi și să nu crezi!

 

Marius Stroia

buscar-biblia

Cam așa sună o po­pu­lară afir­ma­ție de mi­rare, care, din punct de ve­dere al lo­gi­cii, pare să nu aibă prea mare sens. Pentru că, în timp ce sunt mulți scep­tici care au prin­ci­piul „nu cred până nu văd”, sunt to­tuși mai pu­țini acei care, re­fuză să cre­adă ceea ce au vă­zut cu ochii lor.

Și în fața tu­tu­ror aces­tor va­ri­ante, stai parcă și te în­trebi care din­tre ele este mai re­zo­na­bilă: Să crezi doar ceea ce vezi, să crezi și ce nu vezi, sau să vezi și să nu crezi? În timp ce a crede ceea ce n-ai vă­zut, pare a fi  în această lume o do­vadă de cre­duli­tate naivă, iar această prac­tică te ex­pune mul­tor ris­curi, a nu crede ceea ce vezi este de ase­me­nea un semn că per­soana cu pri­cina ar pu­tea avea se­ri­oase pro­bleme de ju­de­cată.

Totuși, pe cât de ne­o­biș­nu­ite ar pă­rea aceste prac­tici în această lume, pe atât sunt ele de jus­ti­fi­cate și chiar ne­ce­sare din per­spec­tiva veș­ni­ciei: Tendința omu­lui fi­resc este să se în­creadă în lu­cru­rile pe care le vede și să se în­do­iască de cele pe care nu le vede, sau chiar să le ig­nore exis­tența.

Omul du­hov­ni­cesc, dim­po­trivă, deși vede anu­mite lu­cruri ade­sea im­pre­sio­nante, nu crede în ele (cu sen­sul de „a se în­crede”) pen­tru că le în­țe­lege pe­ri­sa­bi­li­ta­tea, și alege să facă mai de­grabă parte din ca­te­go­ria ace­lora care spu­neau des­pre ei „nu ne pu­nem în­cre­de­rea în lu­cru­rile pămân­tești!” (Filipeni 3:3 u.p.).

Sunt, în ge­ne­ral, două ti­puri de „lu­cruri pămân­tești” în care oa­me­nii sunt is­pi­tiți să-și pună în­cre­de­rea: bo­gă­ți­ile și per­soa­nele cu in­flu­ență

Despre prima ca­te­go­rie, Biblia spune: „Când cresc bo­gă­ți­ile, nu vă li­piți inima de ele” (Psalmii 62:10) și aver­ti­zează cu pri­vire la ca­rac­te­rul tre­că­tor al aces­tora: „Îndeamnă pe bo­ga­ții ve­a­cu­lui aces­tuia să nu se în­gâmfe și să nu-și pună în­cre­de­rea în niște bo­gă­ții ne­sta­tor­nice, ci în Dumnezeu….” (1 Timotei 6:17).

Și dacă o in­sta­bi­li­tate a bo­gă­ți­i­lor a exis­tat în toate tim­pu­rile, pre­cum și un grad de risc de di­mi­nu­are sau pier­dere a aces­tora, în tim­pul sfâr­și­tu­lui pe care îl trăim, acesta este atât de ri­di­cat, în­cât face ca, toate va­lo­rile ma­te­ri­ale să fie su­puse unui in­tens pro­ces de in­fla­ție care va cul­mina cu anu­la­rea va­lo­rii ori­că­ror lu­cruri ma­te­ri­ale la ve­ni­rea Domnului Isus: „Iar ce­ru­rile și pămân­tul de acum sunt păzite și păs­trate prin ace­lași Cuvânt, pen­tru fo­cul din ziua de ju­de­cată și de pieire a oa­me­ni­lor ne­le­giu­iți…

Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea ce­ru­rile vor trece cu tro­s­net, tru­pu­rile ce­rești se vor topi de mare căl­dură, și pămân­tul, cu tot ce este pe el, va arde.” (2 Petru 3:7,10).

Din acest mo­tiv, sin­tagma „în­șe­lă­ciu­nea bo­gă­ți­i­lor” (Matei 13:22) este as­tăzi mai ac­tu­ală ca nici­o­dată în­tru­cât: „…de acum vre­mea s-a scur­tat… cei ce cum­pără [să fie] ca și cum n-ar stă­pâni; cei ce se fo­lo­sesc de lu­mea aceasta, ca și cum nu s-ar fo­losi de ea; căci chi­pul lu­mii aces­teia trece.” (1 Corinteni 7:29-31), iar vi­i­to­rul apro­piat este des­cris în cu­vin­tele pro­fe­tice după cum ur­mează: „Vine vre­mea, se apro­pie ziua! Să nu se bu­cure cum­pă­ră­to­rul, să nu se mâh­nească vân­ză­to­rul! Căci iz­bu­c­nește mâ­nia îm­po­triva în­tre­gii lor mul­țimi… Își vor arunca ar­gin­tul pe ulițe și au­rul lor le va fi o scârbă. Argintul sau au­rul lor nu poate să-i scape în ziua ur­giei Domnului; nu poate nici să le sa­ture su­fle­tul, nici să le um­ple mă­run­ta­iele; căci el i-a arun­cat în ne­le­giu­i­rea lor.” (Ezechiel 7:12,19).

Despre per­soa­nele cu in­flu­ență – a doua ca­te­go­rie de „lu­cruri pămân­tești” în care oa­me­nii sunt is­pi­tiți să-și pună în­cre­de­rea, Biblia spune de ase­me­nea: „Nu vă în­cre­deți în cei mari, în fiii oa­me­ni­lor, în care nu este aju­tor. Suflarea lor trece, se în­torc în pământ și în ace­eași zi le pier și pla­nu­rile lor.” (Psalmii 146:3,4).

Privind oas­tea egip­teană, bine in­stru­ită și îna­r­mată, por­nită în ur­mă­ri­rea po­po­ru­lui Israel, care era com­pus din fe­mei, co­pii și băr­bați ne­in­stru­iți pen­tru răz­boi și ne­î­na­r­mați, ju­de­când după cele vi­zi­bile, ni­meni nu le-ar fi dat vreo șansă de iz­bândă în con­di­ți­ile în care de am­bele părți erau mun­ții, iar în față Marea Roșie.

Și to­tuși, ig­norând toate ele­men­tele vi­zi­bile care pă­reau să ducă la un dez­no­dământ tra­gic pen­tru po­po­rul lui Dumnezeu, El în­deamnă prin ro­bul Său Moise să nu cre­adă ce ve­deau, pen­tru că „pe egip­te­nii aceștia, pe care-i ve­deți azi, nu-i veți mai ve­dea nici­o­dată.” (Exodul 14:13).

În mod si­mi­lar, în tim­pul sfâr­și­tu­lui, prin spi­ri­tism vor fi fă­cute multe semne și mi­nuni, me­nite să-i de­ter­mine pe oa­meni să cre­adă în cei ce le-au fă­cut, da­to­rită lu­cru­ri­lor pe care le văd. Totuși, Biblia aver­ti­zează cu fer­mi­tate îm­po­triva tu­tu­ror aces­tora: „Căci se vor scula Hristoși min­ci­noși și pro­o­roci min­ci­noși. Ei vor face semne și mi­nuni, ca să în­șele, dacă ar fi cu pu­tință, și pe cei aleși. Păziți-vă; iată că vi le-am spus toate di­na­inte.” (Marcu 13:22,23). „Arătarea lui se va face prin pu­te­rea Satanei, cu tot fe­lul de mi­nuni, de semne și pu­teri min­ci­noase, și cu toate amă­gi­rile ne­le­giu­i­rii pen­tru cei ce sunt pe ca­lea pier­ză­rii, pen­tru că n-au pri­mit dra­gos­tea ade­vă­ru­lui ca să fie mân­tu­iți.” (2 Tesaloniceni 2:9,10).

Pe de altă parte, Dumnezeu ne spune că a crede (și a te în­crede) în lu­cru­rile ne­vă­zute, ade­sea chiar îm­po­triva, sau în ciuda ce­lor vi­zi­bile, este o vir­tute fără de care este im­po­si­bil să-I fim plă­cuți: „Și cre­dința este o în­cre­dere ne­clin­tită în lu­cru­rile nă­dăj­du­ite, o pu­ter­nică în­cre­din­țare des­pre lu­cru­rile care nu se văd… Și fără cre­dință este cu ne­pu­tință să fim plă­cuți Lui! Căci cine se apro­pie de Dumnezeu, tre­buie să cre­adă că El este, și că răs­plă­tește pe cei ce-L as­cultă.” (Evrei 11:1,6). Supuși me­reu ade­me­ni­ri­lor lu­mii vi­zi­bile, ade­vă­ra­ții co­pii ai lui Dumnezeu din toate tim­pu­rile își des­criau ex­pe­riența prin cu­vin­tele: „Umblăm prin cre­dință, nu prin ve­dere” (2 Corinteni 5:7) „Pentru că noi nu ne ui­tăm la lu­cru­rile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lu­cru­rile care se văd sunt tre­că­toare, pe când cele ce nu se văd, sunt veș­nice.” (2 Corinteni  4:18).

Iar as­tăzi, când re­clame lu­mi­noase, sau viu co­lo­rate te pân­desc la toate col­țu­rile de stradă, cu agre­si­vi­ta­tea ca­rac­te­ris­tică unei so­ci­e­tăți de con­sum, când, așa cum spune cân­ta­rea „fiecare-și spune vi­te­jia lui” că­u­tând să te de­ter­mine să-i cum­peri pro­du­sele, ba chiar să de­vii de­pen­dent de fo­lo­si­rea lor, promițându-ți că doar ast­fel vei fi fe­ri­cit, Cuvântul lui Dumnezeu te in­vită să în­țe­legi ca­rac­te­rul tre­că­tor și de mică va­loare al tu­tu­ror lu­cru­ri­lor care „iz­besc ochii” pe de o parte, și va­loa­rea eternă a ce­lor spi­ri­tu­ale, du­hov­ni­cești, pe de altă parte, lă­sând să ră­sune peste ve­a­curi, cu cea mai mare ac­tu­a­li­tate în­dem­nul: „Căutați mai în­tâi îm­pă­ră­ția lui Dumnezeu și ne­pri­hă­ni­rea Lui, și toate aceste lu­cruri vi se vor da pe dea­su­pra.” (Matei 6:33).