Relații creștine – Lecții Biblice ( Aprilie – Iunie), 2017

Relații creș­tine

Caracterele noas­tre sunt in­flu­en­țate în mare mă­sură de re­la­ți­ile pe care le le­găm. Dumnezeu ar tre­bui să fie cea mai im­por­tantă in­flu­ență din viața noas­tră, de­o­a­rece re­la­ția noas­tră cu El afec­tează toate ce­le­lalte re­la­ții ale noas­tre. Dumnezeu este Creatorul nos­tru și El do­rește să de­vină Mântuitorul nos­tru și Călăuzitorul nos­tru în viață. „Fără o cre­dință vie în Hristos ca Mântuitor per­so­nal, este im­po­si­bil să ne fa­cem sim­țită in­flu­ența într-o lume scep­tică. Nu pu­tem să dăm al­tora ceea ce noi în­șine nu de­ți­nem. Noi exer­ci­tăm o in­flu­ență pen­tru bi­ne­cu­vân­ta­rea și înăl­ța­rea ome­ni­rii, pro­por­țio­nal cu de­vo­țiu­nea noas­tră per­so­nală și con­sa­cra­rea noas­tră față de Hristos. Dacă nu există nicio slu­jire con­cretă, nicio dra­goste ve­ri­ta­bilă, nicio re­a­li­tate a ex­pe­rien­ței, nu există nici pu­tere pen­tru a ajuta, nici le­gă­tură cu ce­rul, nici mi­reasma lui Hristos în viață. Dacă Spiritul Sfânt nu ne poate fo­losi ca agenți prin care să trans­mită lu­mii ade­vă­rul, așa cum este el în Isus, noi sun­tem ca sa­rea care și-a pier­dut gus­tul. Prin lipsa noas­tră de har de la Hristos măr­tu­ri­sim lu­mii că ade­vă­rul pe care pre­tin­dem a-l crede nu are o pu­tere sfin­ți­toare; și ast­fel, atât de de­parte cât merge in­flu­ența noas­tră, fa­cem cu­vân­tul lui Dumnezeu fără efect.” – The Review and Herald, 27 iu­lie 1905.

Click pe ima­gine pen­tru a des­cărca Lecția in for­mat PDF. cu ver­sete!

17690962_1657161181254249_298053437_n