“ Puterea Caracterului ” — Tabără de tineret — Borsec

Departamentul de tine­ret al con­fe­rin­ței Moldova, împre­u­nă cu Departamentul de tine­ret al con­fe­rin­ței Ardealul de Sud, are bucu­ria de a vă invi­ta la câte­va zile de păr­tă­șie creș­ti­nă în cadrul unei tabe­re de tine­ret cu gene­ri­cul „ Puterea carac­te­ru­lui„

Text mot­to: Tot ce voiţi să vă facă vouă oame­nii, faceţi-le şi voi la fel;

(Matei 7:12)

 • Întâlnirea va avea loc între 25 — 27 Ianuarie 2019, în sta­țiu­nea Borsec, caza­rea va la vila Sport.
 • Prețul este de 80 lei de per­soa­nă pen­tru două nopți.
 • Masa pe cont pro­priu.

Din pro­gram:

 • Teme inspi­ra­te din gene­ric
 • Atelier de dis­cu­ții
 • Cercuri de rugă­ciuni
 • Program de lau­dă  (cân­tări, poe­zii, expe­rien­țe)
 • Ziua de Duminică este dedi­ca­tă pen­tru acti­vi­tăți în aer liber

Programul tabe­rei va fi afi­șat pe site-uri­le www.azsmr.ro / www.azsmr-moldova.ro , îna­in­te cu o săp­tămâ­nă. Dacă aveți pro­pu­neri pen­tru pro­gram aștep­tam să con­tac­tați lide­rii de tine­ret.

Vă rugăm să rezer­vați locu­ri­le până pe data de 15 Ianuarie 2019, soa­re­le va apu­ne la 17.09, de ace­ea vă suge­răm să sosiți cel puțin cu o oră îna­in­te de apus.

Pentru infor­ma­ții supli­men­ta­re vă rugăm să con­tac­tați lide­rii de tine­ret la urmă­toa­re­le nume­re de tele­fon:

 • 0727300723 — Fr. Cristi Rădoiaș
 • 0726202219 — Fr. Adrian Barnea  — (Whatsapp)
 • 0766334452 — Fr. Lucian Condrache

Vă aștep­tăm cu drag!