Proiect misionar „Tineri în acțiune”

Proiect misionar „Tineri în acțiune”

În urma so­li­ci­tă­rii Mântuitorului de a merge în toată lu­mea şi de a duce ves­tea bună a Evangheliei la orice făp­tură (Marcu 16:15), un grup de ti­neri al Uniunii Române AZS-MR, s-au ală­tu­rat în pe­ri­oada 17-23 mar­tie pro­iec­tu­lui mi­sio­nar ce a fost or­ga­ni­zat de că­tre con­fe­rinţa Ardealul de Sud, în ora­şul Alba Iulia.

În pri­mele zile ti­ne­rii, îm­pre­ună cu fraţi slu­j­başi ai Uniunii Române, s-au or­ga­ni­zat în echipe de câte doi, şi au vi­zi­tat fi­e­care lo­cu­ință, oferindu-le oa­me­ni­lor pli­ante, că­rţi, dar şi in­vi­ta­ţii pen­tru se­mi­na­rul ce a avut loc la sfârşi­tul săp­tămâ­nii.

Experienţele au fost ui­mi­toare, atât cele strânse din mij­lo­cul echi­pei cât şi cele adu­nate în urma per­soa­ne­lor în­tâl­nite. Ca în orice pro­iect mi­sio­nar, au fost per­soane în­cân­tate de această ac­ti­vi­tate, unele pri­mi­toare, dar au fost şi per­soane care au res­pins această ofertă.

„Într-una din zile pe când mă în­drep­tam spre ma­şină pen­tru a mă în­tâlni cu res­tul echi­pei, o per­soană m-a oprit întrebându-mă dacă noi lă­săm aceste hâr­tii la porţi. Necunoscând gân­du­rile ei, i-am răs­puns afir­ma­tiv. Printre acele pli­ante pe care noi le-am dis­tri­buit se nu­măra şi acea mică broşură, Scrisoare de la cel mai bun Prieten. Spunea că, după ce a ci­tit acea scri­soare a avut ten­dinţa să ca­ute adresa ex­pe­di­to­ru­lui de­o­a­rece acele cu­vinte erau scrise exact pen­tru ea. Făcând câţiva paşi îm­pre­ună, am în­cer­cat să-I răs­pund la toate în­tre­bă­rile adre­sate, iar spre sfârşi­tul con­ver­sa­ţiei mi-a măr­tu­ri­sit do­rinţa de a fi vi­zi­tată şi de a con­ti­nua această dis­cu­ţie şi chiar do­rinţa de a res­pecta Sabatul bi­blic. În acea zi avea de fă­cut o mică că­lă­to­rie, dar fi­ind lip­sită de suma ne­ce­sară, a fost ne­vo­ită să meargă pe jos, iar Domnul a îndrumat-o exact pe dru­mul unde urma să ne în­tâl­nim.” a re­la­tat Alina P.

La sfârşi­tul săp­tămâ­nii, Dr. Emil Barbu îm­pre­ună cu Pastorul Viorel Borza, au sus­ți­nut câ­teva teme de să­nă­tate pen­tru trup şi su­flet. Cu aju­to­rul Domnului, lu­cra­rea cu aceste per­soane va con­ti­nua ur­mând o se­rie de cur­suri Biblice dar şi un curs de bu­că­tă­rie ve­ge­ta­ri­ană.

Fie ca Domnul să bi­ne­cu­vân­teze acele per­soane care au pri­mit sămânţa Evangheliei şi să tri­mită Duhul Său cel Sfânt pen­tru aceasta sămânță să în­col­țească și să aducă rod spre slava Domnului..

De ase­me­nea do­rim ca bi­ne­cu­vân­ta­rea Lui să rămână peste toţi acei ti­neri care au ales să in­ves­tească din tim­pul lor în banca Cerului, dar şi peste toţi cei care prin di­fe­rite mij­loace au aju­tat la re­a­li­za­rea aces­tui pro­iect și do­rim ca prin ha­rul Său, să ne con­ti­nuăm slu­jba de mi­sio­nar în vi­aţa noas­tră de zi cu zi, iar în fi­nal să avem bu­cu­ria de a ne în­tâlni cu acele per­soane, la sal­va­rea că­rora am con­tri­buit prin efor­tu­rile noas­tre umile.

„Domnul își cheamă po­po­rul să in­tre în di­fe­rite ra­muri ale lu­cră­rii mi­sio­nare, să se­mene de-a lun­gul tu­tu­ror ape­lor. Noi fa­cem doar o parte mică a lu­cră­rii pe care El do­rește s-o fa­cem prin­tre ve­ci­nii și pri­e­te­nii noș­tri. Arătând bu­nă­tate față de să­raci, bol­navi sau lip­siți îi pu­tem in­flu­ența așa în­cât ade­vă­rul di­vin să gă­sească ac­ces la ini­mile lor. Nici o oca­zie de ser­vire de fe­lul acesta n-ar tre­bui lă­sată să treacă ne­fo­lo­sită. Este cea mai îna­ltă lu­crare mi­sio­nară pe care o pu­tem face. Prezentarea ade­vă­ru­lui, din casă în casă, cu iu­bire și sim­pa­tie este în ar­mo­nie cu in­struc­țiu­nile date de Hristos uce­ni­ci­lor când i-a tri­mis în prima lor că­lă­to­rie mi­sio­nară.” — The Review and Herald, 6 iu­nie, 1912