Proiect misionar – Lugoj

20771746_10214553158130840_1433853182_oDragi ti­neri, pri­e­teni şi frați în Domnul! Prin ha­rul Domnului, avem bu­cu­ria de a vă in­vita pe toți cei care sun­teți do­ri­tori să par­ti­ci­pați la un pro­iect mi­sio­nar or­ga­ni­zat de Departamentul de Colportaj al Conferinței Banat, în pe­ri­oada 28-31 au­gust 2017, în ora­şul Lugoj. 

Planul ac­țiu­nii: Distribuire de li­te­ra­tură re­li­gi­oasă, dar şi de in­vi­ta­ții pen­tru evan­ghe­li­za­rea ce va avea loc în pe­ri­oada 1-3 sep­tem­brie 2017, la Biserica Adventistă de ziua a şap­tea Mișcarea de Reformă din Lugoj (str. Tudor Vladimirescu, nr. 85A), al că­rei in­vi­tat spe­cial este fra­tele Liviu Tudoroiu. 

După îm­păr­ți­rea pli­an­te­lor și a în­che­ie­rea col­por­ta­ju­lui, va în­cepe se­ri­ile de evan­ghe­li­zare sus­ți­nute la Biserica Adventista de ziua a șaptea-Miscarea de Reformă din Lugoj. 

Prima seara de evan­ghe­li­zare este de la ora 18:00 și va con­ti­nua si sâm­bătă seara iar Duminică 3 sep­tem­brie 2017 va avea loc tot în ace­lași ca­dru și Conferința Spirituală anu­ală.

Cazarea pen­tru cei care vor veni de la dis­tanță se va face la frați, iar masa o vom servi îm­pre­ună la bi­se­rica din Lugoj. Rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tui pro­iect. Toți cei in­te­re­sați de acest pro­iect se pot adresa pen­tru de­ta­lii şi în­scri­ere la nu­mă­rul de te­le­fon: 0720837496 – Cosmin Paulescu. 0733007570- Oz Demis -pen­tru ca­zare în Lugoj Vă aș­tep­tăm cu drag!20732850_10214553158450848_1804437077_n