Parabole din partea Celui mai mare Învățător – Lecția Școlii de Sabat

Când Isus era pe pământ, a fost re­cu­nos­cut ca fi­ind un în­vă­ță­tor mai mare de­cât cei mai îna­lți în­vă­ță­tori ai tim­pu­lui Său. Cu toate aces­tea, me­to­dele Sale de pre­dare erau sim­ple. Pentru a dez­vă­lui ade­vă­ruri mari oa­me­ni­lor, El a fo­lo­sit prac­tica co­mună de in­stru­ire prin pa­ra­bole.

„Isus îi în­tâm­pina pe oa­meni pe te­re­nul lor, ca Unul care era obiș­nuit cu nedu­meririle lor. El fă­cea ade­vă­rul să fie fru­mos, prezentându-l în mo­dul cel mai di­rect și cel mai sim­plu. Limbajul fo­lo­sit de El era cu­rat, ales și lim­pede ca apa unui pâ­râu… Dar, în timp ce în­vă­ță­tura Lui era sim­plă, El vor­bea ca Unul care avea auto­ritate. Caracteristica aceasta pu­nea în­vă­ță­tura Lui în con­trast cu a tu­tu­ror ce­lor­lalți. Rabinii vor­beau cu în­do­ială și ezi­tare, ca și cum Scripturile pu­teau fi in­ter­pre­tate ca să în­semne o dată un lu­cru și altă dată exact opu­sul. Ascultătorii ajun­geau în fi­e­care zi într-o și mai mare ne­si­gu­ranță. Dar Isus pre­zenta Scripturile ca având o au­to­ri­tate ne­în­do­iel­nică. Oricare ar fi fost su­biec­tul, El îl pre­zenta cu pu­tere, ca și când cu­vin­tele Lui nu pu­teau să fie con­tra­zise.” – Hristos, Lumina lu­mii, pag. 253 (cap. 26, La Capernaum).

 

Domnul să ne ajute să gă­sim în ac­ti­vi­tă­țile zil­nice lec­ții care să ne atragă gân­durile noas­tre în sus, că­tre El. În timp ce stu­diem lec­ți­ile aces­tui tri­mes­tru, să ne re­o­rien­tăm viața așa în­cât, privindu-L pe Hristos și dra­gos­tea Sa mare în lu­cru­rile obiș­nu­ite ale vie­ții zil­nice, să fim pres­chim­bați după chi­pul Său.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Pentru a des­cărca Lecția în for­mat PDF, dă click pe Imagine!

                                                                              sbl2018_2_int