AZS-MR

24191

„Lăsați copilașii să vină la Mine!”

  Departamentul de Binefacere al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă pro­mo­vează un pro­iect spe­cial pen­tru co­pii, de or­ga­ni­za­rea că­ruia să poată be­ne­fi­cia orice co­pil, in­di­fe­rent de po­si­bi­li­tă­țile ma­te­ri­ale pe care...