AZS-MR

IMG_0209

Seminar misionar-21-27 au­gust 2017

Prin ha­rul lui Dumnezeu, în peri­oada 21-27 au­gust 2017 am avut bu­cu­ria să fim ga­zda unui se­mi­nar mi­sio­nar care s-a des­fa­șu­rat la Campus Porumbacu având ca in­vi­tați pas­tori, prez­bi­teri, lu­cră­tori bi­blici, mi­sio­nari din în­treaga...