AZS-MR

Porumbacu grup

Tabără misionară – Porumbacu

Prin ha­rul lui Dumnezeu am avut bu­cu­ria să pe­tre­cem un timp mi­nu­nat îm­pre­ună în ta­băra mi­sio­nară care s-a des­fă­șu­rat la Campus Porumbacu în pe­ri­oada 13-15 oc­tom­brie. Au fost mo­mente de păr­tă­șie, stu­dii pe teme...

2017-10-08_085319

Muzica și reforma protestantă

Salutări cre­ş­tine cu Efeseni 5:19. Vorbiţi în­tre voi cu psalmi, cu cân­tări de la­udă şi cu cân­tări du­hov­ni­ceşti, şi cân­taţi şi adu­ceţi din toată inima la­udă Domnului. Sperăm ca aceste rân­duri să vă gă­sească...

DSC_0040

Tabără misionară – 13-15 Octombrie

Dragi pri­e­teni și mem­brii ai bi­se­ri­cii din Uniunea Romană, Avem bu­cu­ria sa vă in­for­măm că în pe­ri­oada 13-15 Octombrie 2017, va avea loc o nouă ta­bară mi­sio­nară or­ga­ni­zată spe­cial pen­tru pri­e­te­nii pe care îi avem în...

Israel în Canaan

Lecţii biblice pentru copii

Israel în Canaan – Trimestrul IV Studiul in­ti­tu­lat „Israel în Canaan” se adre­sează co­pi­i­lor de vâr­stă şco­lară. În ca­drul aces­tor le­cţii, co­piii vor avea oca­zia să afle si­tu­a­ția po­po­ru­lui Israel în pe­ri­oada în care acesta...