AZS-MR

Pierdut în biserică, parabola drahmei

Pierdut în biserică? – Mesaj de la Președintele CG

Roanoke, 9 mar­tie 2015 Iubiți frați din în­treaga lume, Salutări creș­tine cu Luca 15:8-10: „Sau care fe­meie, dacă are zece lei din ar­gint și pierde unul din ei, nu aprinde o lu­mină, nu mă­tură casa și nu...

Perspective noi de sănătate și armonie pentru trup și suflet

Perspective noi pentru trup și suflet

Fundația PERSPECTIVE anunță con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui de well­ness și îngri­jire cor­po­rală cu spe­ci­fic me­di­cal, nu­tri­țio­nal și de pro­mo­vare a să­nă­tă­ții prin miș­care, des­fă­șu­rat sub egida: Sănătate și armo­nie pen­tru trup și su­flet Următoarea se­rie va avea...

Reînnoindu-mi căminul de Duraisamy Sureshkumar

Reînnoindu-mi căminul – Conferință de familie

Reînnoindu-mi că­mi­nul Seria: Conferință de fa­mi­lie – ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, în­tre 1-4 ia­nu­a­rie 2015. Prezintă: Duraisamy Sureshkumar Sinopsis: Reînnoindu-mi că­mi­nul Mai mult de 1.000.000 co­pii fug de acasă în fi­e­care an....

Dragostea realistă, conferință de familie

Dragostea realistă – Conferință de familie

Dragostea re­a­listă Seria: Conferință de fa­mi­lie – ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, în­tre 1-4 ia­nu­a­rie 2015. Prezintă: Duraisamy Sureshkumar Sinopsis: Dragostea re­a­listă Bucuria ce­ru­lui în­cepe în că­min Cerul și pămân­tul nu sunt as­tăzi...

Candidat la vocea cerului, tabără de muzică

Candidat la vocea cerului, tabără de muzică

În pe­ri­oada 9-12 apri­lie 2015 Departamentul de mu­zică al Uniunii Române or­ga­ni­zează la Campusul din Porumbacu o ta­bără de mu­zică pen­tru ti­neri ce se va des­fă­șura sub ge­ne­ri­cul: Candidat la vo­cea ce­ru­lui Motto: Căci Dumnezeu...