AZS-MR

2017-11-10_111004

„Dregător de spărturi” – Siret 19 noiembrie

Conferința Moldova, or­ga­ni­zează Duminică 19 no­iem­brie, o adu­nare spe­cială pen­tru fra­ții și su­ro­rile din par­tea de nord a con­fe­rin­ței cu ge­ne­ri­cul  „Dregător de spăr­turi” La această în­tâl­nire vom avea ca oas­pete pe fr. Nelu Bogdan! De...

2017-10-08_085032

Muzica și reforma protestantă 10-12 noiembrie 2017

Dragi frați și pri­e­teni, Ne ală­tu­răm apos­to­lu­lui Pavel care spune „Vorbiți în­tre voi cu psalmi, cu cân­tări de la­udă și cu cân­tări du­hov­ni­cești, și cân­tați și adu­ceți din toată inima la­udă Domnului.” Efeseni 5:19...