O făptură nouă

 

Marius Stroia

„Iată Eu fac toate lu­cru­rile noi.” (Apocalipsa 21:5).

praying-1-1075x605

     Deși în urma cre­a­țiu­nii, pri­vind tot ceea ce fă­cuse, Dumnezeu pu­tea spune pe bună drep­tate că „toate erau bune foarte”, această stare n-a du­rat prea mult, ci la scurt timp după cre­a­rea sa, omul s-a stri­cat prin neas­cul­ta­rea lui și în con­se­cință a în­ce­put să se strice și me­diul în care lo­cuia. Desăvârșita ar­mo­nie care domnise în toate s-a stri­cat și atât so­ci­e­ta­tea, cât și na­tura se de­te­ri­o­rau într-un ritm alar­mant.

     Pentru a pre­în­tâm­pina dis­pa­ri­ția ra­sei umane în urma pă­că­tu­i­rii ei, Dumnezeu, din iu­bire pen­tru om, a in­ter­ve­nit cu pla­nul de mân­tu­ire prin care pă­că­to­su­lui i se mai acorda o șansă de a trăi: „Fiindcă atât de mult a iu­bit Dumnezeu lu­mea, în­cât a dat pe sin­gu­rul Lui Fiu, ca ori­cine crede în El să nu pi­ară, ci să aibă viață veș­nică.” (Ioan 3:16).

     Acest plan viza res­ta­bi­li­rea și re­fa­ce­rea a tot ceea ce fu­sese pier­dut prin pă­cat, așa în­cât în cele din urmă să se ajungă din nou, prin as­cul­tare, la acea stare de de­să­vâr­șire de la în­ce­put.

     Despre acest plan de res­ta­bi­lire Dumnezeu spune ur­mă­toa­rele: „Nu vă mai gân­diți la ce a fost mai îna­inte și nu vă mai ui­tați la cele vechi” Iată voi face ceva nou, și-i gata să se în­tâm­ple…” (Isaia 43:18, 19).

       Acest gând este re­luat apoi mai ex­pli­cit de pro­fe­tul Isaia în ca­pi­to­lul 65: „Căci iată, Eu fac ce­ruri noi și un pământ noi, așa că ni­meni nu-și va mai aduce aminte de lu­cru­rile tre­cute și ni­mă­nui nu-i vor mai veni în minte. Ci vă veți bu­cura și vă veți ve­seli, pen­tru cele ce voi face…” (Isaia 65:17, 18)

      Dacă la în­ce­put Dumnezeu a creat lu­mea noas­tră cu tot ce este pe ea în șase zile, este nor­mal ca El să fi pu­tut face ace­lași lu­cru într-un timp la fel de scurt, așa în­cât ce­rul nou și pămân­tul noi să fi exis­tat deja de multă vreme.

     Și to­tuși n-a fă­cut aceasta, ci trăim tot în acel pământ vechi și mân­jit de pă­cat într-o așa mă­sură, în­cât a ajuns în pra­gul auto­dis­tru­ge­rii! Atunci se ri­dică fi­reasca în­tre­bare, de ce n-a fă­cut Dumnezeu încă ce­rul nou și pămân­tul nou pe care le-a fă­gă­duit?

     Răspunsul la această în­tre­bare îl gă­sim în ur­mă­to­rul ver­set: „Dar noi, după fă­gă­du­ința Lui, aș­tep­tăm ce­ruri noi și un pământ nou, în care va lo­cui ne­pri­hă­ni­rea.” (2 Petru 3:13).

     Dacă ce­rul nou și pămân­tul nou pot fi foarte re­pede cre­ate prin cu­vân­tul lui Dumnezeu, in­sta­u­ra­rea ne­pri­hă­ni­rii este ceva ce ne­ce­sită timp, pen­tru că aceasta pre­su­pune ca cei ce lo­cu­iesc noul pământ să fie cu to­ții oa­meni ne­pri­hă­niți: „Nu vor mai fi de­cât oa­meni ne­pri­hă­niți în po­po­rul tău.” (Isaia 60:21).

     Din Apocalipsa aflăm că lu­cra­rea de în­no­ire vi­zează mult mai mult de­cât ce­rul și pămân­tul, cu­prin­zând prac­tic to­tul, deci im­pli­cit și pe om: „Cel ce șe­dea pe sca­u­nul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lu­cru­rile noi.” Și a adă­u­gat: „Scrie, fi­indcă aceste cu­vinte sunt vred­nice de cre­zare și ade­vă­rate”.” (Apocalipsa 21:5).

     Dumnezeu poate crea un cer nou și un pământ nou doar în mo­men­tul în care există și oa­meni noi cu care să le po­pu­leze, alt­fel trista is­to­rie a pla­ne­tei noas­tre ar risca să se re­pete. Dacă Dumnezeu ar duce în cer oa­meni care n-au ajuns ne­pri­hă­niți, aceștia nu și-ar pu­tea afla fe­ri­ci­rea în com­pa­nia fi­in­țe­lor ima­cu­late, ci ar fi ne­fe­ri­ciți pen­tru că nu-și pot con­ti­nua viața pă­că­toasă pe care o du­se­seră pe pământ.

     Mai mult de­cât atât, prin viața și pur­ta­rea lor ar pune în pri­mej­die li­niș­tea ce­ru­lui, con­sti­tu­ind o notă di­scor­dantă față de ar­mo­nia ce­rească. De aceea Dumnezeu, din iu­bire pen­tru ei și pen­tru cei mân­tu­iți, nu va lua nici­o­dată în cer oa­meni care n-au ajuns ne­pri­hă­niți: „Dacă ierți pe cei rău, el to­tuși nu în­vață ne­pri­hă­ni­rea, se dedă la rău în țara în care domnește ne­pri­hă­ni­rea și nu ca­ută la mă­re­ția Domnului.” (Isaia 26:10).

     Mântuitorul îi pre­zenta lui Nicodim naș­te­rea din nou ca o con­di­ție esen­ți­ală a mân­tu­i­rii: „Adevărat, ade­vă­rat îți spun, că, dacă nu se naște ci­neva din nou, nu poate ve­dea îm­pă­ră­ția lui Dumnezeu… Nu te mira că ți-am zis: „Trebuie să vă naș­teți din nou”.” (Ioan 3:3, 7).

     Apostolul Pavel vor­bește și el des­pre „omul cel nou” care se de­o­se­bește fun­damen­tal de „omul cel vechi”; pur­tând „chi­pul Celui ce l-a fă­cut”: „…în­tru­cât v-ați dez­bră­cat de omul cel vechi cu fap­tele lui și v-ați îm­bră­cat cu omul cel nou, care se în­no­iește spre cu­noș­tință, după chi­pul Celui ce l-a fă­cut.” (Coloseni 3:9, 10).

     Transformarea în omul cel nou în­cepe prin schim­ba­rea gân­di­rii omu­lui, sub in­flu­ența Duhului Sfânt: „…ci să vă pre­fa­ceți prin în­no­irea min­ții voas­tre, ca să pu­teți de­o­sebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plă­cută și de­să­vâr­șită.” (Romani 12:1); „cu pri­vire la fe­lul vos­tru de viață din tre­cut, să vă dez­bră­cați de omul cel vechi care se strică după poftele în­șe­lă­toare; și să vă în­no­iți în du­hul min­ții voas­tre, și să vă îm­bră­cați în omul cel nou, fă­cut după chi­pul lui Dumnezeu, de o ne­pri­hă­nire și sfin­țe­nie pe care o dă ade­vă­rul.” (Efeseni 4:22-24).

     Dacă Dumnezeu nu Și-a îm­pli­nit încă fă­gă­du­ința cu pri­vire la ce­rul și pămân­tul ce­lei noi, aceasta nu se da­to­rează în­târ­zi­e­rii Lui, ci ne­pre­gă­ti­rii noas­tre care n-am ajuns încă „oa­meni noi” după voia Lui: „Domnul nu în­târ­zie în îm­pli­ni­rea fă­gă­du­in­ței Lui, cum cred unii, ci are o în­de­lungă răb­dare pen­tru voi și do­rește ca nici­u­nul să nu pi­ară, ci toți să vină la po­că­ință.” (2 Petru 3:9).

     Din par­tea lui Dumnezeu avem asi­gu­ra­rea că de în­dată ce pre­gă­ti­rea noas­tră Îi va per­mite acest lu­cru, fă­gă­du­ința Lui se va îm­plini ne­greșit și că El do­rește și aș­teaptă acest timp: „Eu, Domnul, voi grăbi aceste lu­cruri, la vre­mea lor.” (Isaia 60:22 u.p.).

     Dumnezeu gră­bește aceste lu­cruri și aceasta este și da­to­ria noas­tră, ca prin pre­gă­ti­rea și trans­for­ma­rea noas­tră în „oa­meni noi” să „iu­bim și să gră­bim” ve­ni­rea Lui: „Deci, fi­indcă toate aceste lu­cruri au să se strice, ce fel de oa­meni ar tre­bui să fiți voi, printr-o pur­tare sfântă și ev­la­vi­oasă, aș­tep­tând și gră­bind ve­ni­rea zi­lei lui Dumnezeu, în care ce­ru­rile aprinse vor pieri și tru­pu­rile ce­rești se vor topi de căl­dura fo­cu­lui? Dar noi, după fă­gă­du­ința lui, aș­tep­tăm ce­ruri noi și un pământ nou în care va lo­cui ne­pri­hă­ni­rea. DE aceea, prea iu­bi­ți­lor, fi­indcă aș­tep­tați aceste lu­cruri, siliți-vă să fiți gă­siți îna­in­tea lui fără pri­hană, fără vină și în pace. Să cre­deți că în­de­lunga răb­dare a Domnului nos­tru este mântuire…”(2 Petru 3:11-15).

    De aceea, fie ca acum, în vre­mea în­de­lun­gii răb­dări a lui Dumnezeu, pre­o­cu­pa­rea noas­tră prin­ci­pală să fie că­u­ta­rea ne­pri­hă­ni­rii lui Dumnezeu care va face din noi oa­meni noi, po­tri­viți pen­tru pa­tria mai bună pe care El ne-a pregătit-o: „Căutați mai în­tâi Împărăția lui Dumnezeu și ne­pri­hă­ni­rea Lui și toate aceste lu­cruri vi se vor da pe dea­su­pra.” (Matei 6:33).