NEVOIA NOASTRĂ DE REFORMĂ ASTĂZI – Săptămâna de rugăciune

Un alt an este aproape de în­che­iere – și cu si­gu­ranță fi­e­care din noi poate să de­clare cu în­cre­dere: ”Până aici Domnul ne-a aju­tat” (1 Samuel 7:12).

De ce a gă­sit Dumnezeu cu cale să ne mai cruțe un an? „În El avem viața, miș­ca­rea și fi­ința; … pen­tru că sun­tem des­cen­den­ții Săi” (Fapte 17:28 engl. KJV). Într-adevăr ne aflăm încă aici, pe pămân­tul ce­lor vii, dintr-un anu­mit mo­tiv – ne este de­sem­nată o sar­cină im­por­tantă. Fiindu-ne în­cre­din­țată so­lia re­for­mei, lu­cra­rea noas­tră este să co­o­pe­răm cu Creatorul nos­tru pe mă­sură ce El ca­ută să ne re­mo­de­leze, să ne trans­forme și să res­ta­u­reze ca­rac­te­rele noas­tre im­per­fecte ca să re­flecte chi­pul Său de­să­vâr­șit. Speranța noas­tră se gă­sește în Isus Hristos, Mântuitorul lu­mii, sin­gura sursă mă­reață de har abu­n­dent și ato­tpu­ter­nic.

Când ne adu­năm îm­pre­ună pen­tru în­chi­nare și pen­tru stu­diul aces­tor lec­turi din Săptămâna de Rugăciune, fie­care din­tre noi să se ro­age pen­tru o ex­pe­riență proas­pătă a con­ver­ti­rii. În timp ce multe din in­for­ma­ți­ile de aici sunt is­to­rice, prin­ci­pi­ile pre­zen­tate sunt to­tuși vi­tale și ex­trem de im­por­tante pen­tru viața noas­tră spi­ri­tu­ală as­tăzi.

Să luăm în con­si­de­rare cu ru­gă­ciune mo­dul în care ma­rea re­formă tre­buie să se aplice fi­e­că­ruia din­tre noi, îm­păr­tă­șind de ase­me­nea scri­e­rile cu al­ții care poate sunt izo­lați sau care sunt obli­gați să rămână în casă și să păs­trăm în minte ur­mă­toa­rele date:

Rugăciune cu post: Sabat, 9 de­cem­brie

Dar pen­tru mi­siuni: Duminică, 10 de­cem­brie

Fie ca Domnul să ofere fi­e­că­rui ci­ti­tor binecuvântă­rile spi­ri­tu­ale bo­gate atât de ne­ce­sare – și fie ca princi­piile re­for­ma­toare puse în ac­țiune prin pu­te­rea lui Dumnezeu să gră­bească apo­geul cre­din­ței și nă­dej­dii noas­tre în re­ve­ni­rea în cu­rând a Mântuitorului nos­tru mi­los­tiv, Isus Hristos!
2017-12-01_180334