Muzica și reforma protestantă

2017-10-08_085032

Salutări cre­ş­tine cu Efeseni 5:19.

Vorbiţi în­tre voi cu psalmi, cu cân­tări de la­udă şi cu cân­tări du­hov­ni­ceşti, şi cân­taţi şi adu­ceţi din toată inima la­udă Domnului.

Sperăm ca aceste rân­duri să vă gă­sească bucurându-vă din be­lşug de bi­ne­cu­vân­tă­rile Domnului.
Scopul aces­tui anunț este de a pro­mova şi so­li­cita spri­ji­nul tu­tu­ror co­mu­ni­tă­ți­i­lor și gru­pe­lor pen­tru pro­iec­tul Muzica şi Reforma Protestantă, care va fi ţi­nut în­tre 10-12 no­iem­brie 2017 în bi­se­ri­cile
Mişcării de Reformă a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din în­treaga lume.
Ţinând cont de fap­tul că în 2017 se ser­bează a 500-a ani­ver­sare a Reformei Protestante, Comitetul Muzical al Conferinţei Generale a dezvol­tat un pro­gram pen­tru a re-accentua im­por­tanţa prin­ci­pi­i­lor
is­to­rice care ar tre­bui să gu­ver­neze mu­zica în în­chi­na­rea lui Dumnezeu:

  • Vineri seara o temă spe­cială in­ti­tu­lată “Muzica şi Reforma: Contextul Istoric”
  • Sabat di­mi­neaţa: o temă spe­cială pen­tru ora de Serviciu di­vin de în­chi­nare, in­ti­tu­lată “Principii mu­zi­cale ale Reformei Protestante”,
  • Sabat după-amiază: un stu­diu spe­cial in­ti­tu­lat: “Imnologie: Luther si Bach”
  • Duminică seara: o temă spe­cială in­ti­tu­lată: “Muzica în Reforma Protestantă: De la Luther până as­tăzi”.

Aceste în­tâl­niri nu sunt me­nite doar pen­tru mu­zi­cieni, ci mai de­grabă pen­tru în­treaga co­mu­ni­tate a Mişcării de Reformă, in­clu­zând vi­zi­ta­to­rii şi per­soa­nele interesante—şi aceasta ar tre­bui să fie o oca­zie spe­cială pen­tru păr­tă­şie cu mu­zică şi in­te­ra­cţiune în­tre cre­din­cioşi.

În tim­pul lu­ni­lor August, Septembrie şi Octombrie 2017, ma­te­ri­a­lele ne­ce­sare pen­tru acest eve­ni­ment vor
de­veni dis­po­ni­bile prin Comitetul Muzical al CG la adresa music.sdarm.org:
• Poster in­for­ma­tiv;
• Mesaje în for­mat text şi PowerPoint;
• Un ghid de stu­diu, Muzica şi Reforma Protestantă, atât în for­mat de broşură, cât şi în for­mat
PowerPoint. Unităţile sunt în­cu­ra­jate să ti­pă­rească broşu­rile şi să le dis­tri­buie la scară largă în­tre fraţi.
Pentru în­tâl­niri, evi­taţi să ci­tiţi tex­tul; con­du­că­to­rul stu­di­u­lui ar tre­bui mai de­grabă să stu­dieze îna­inte ma­te­ri­a­lul şi să îl pre­zinte într-un mod di­na­mic, in­te­re­sant.
• Scurte video-uri cu pri­vire la acest su­biect.
• Materiale au­dio cu mu­zică sa­cră din pe­ri­oada Reformei Protestante.

Orice în­tre­bări sau cla­ri­fi­cări ne­ce­sare vor fi co­m­mu­ni­cate prin email la adresa music@sdarm.org.

Este do­rinţa noas­tră sin­ceră ca pro­iec­tul Muzica şi Reforma Protestantă să fie o bi­ne­cu­vân­tare pen­tru mu­zi­cie­nii din Mişcarea de Reformă şi pen­tru bi­se­rica noas­tră în ge­ne­ral.

În Hristos,
Eli Tenorio – Secretar CG
Marcos Pedrazas – Director al Comitetului Muzical al CG

Corneliu Barbu – Coordonator Departamentul de Muzică din România
Oz Demis – Coordonator Departamentul de Muzică din România