Muzica și reforma protestantă 10-12 noiembrie 2017

2017-11-09_163930

Dragi frați și pri­e­teni,

Ne ală­tu­răm apos­to­lu­lui Pavel care spune „Vorbiți în­tre voi cu psalmi, cu cân­tări de la­udă și cu cân­tări du­hov­ni­cești, și cân­tați și adu­ceți din toată inima la­udă Domnului.” Efeseni 5:19
Vă anun­țăm că sunt dis­po­ni­bile ma­te­ri­a­lele de stu­diu pri­mite de la Comitetul de mu­zică al CG. Așa cum ați aflat încă din luna Iulie, în această pe­ri­oadă se îm­pli­nesc 500 de ani de la re­for­mele lui Martin Luther. Întrucât re­for­mele lui și-au pus am­prenta și asu­pra ra­mu­rii mu­zi­cale, con­si­de­răm că este de fo­los și ne­ce­sar să stu­diem mai în amă­nunt care au fost as­pi­ra­ți­ile lui Luther în ce pri­vește mu­zica și care este voia lui Dumnezeu cu noi as­tăzi.

Atașat aces­tui anunț gă­siți mai multe pre­zen­tări POWER POINT care ar tre­bui sus­ți­nute în sa­ba­tul din 10-12 Noiembrie în ur­mă­toa­rea or­dine:
• Vineri seara – TEMA: “Muzica şi Reforma: Contextul Istoric al Reformei Protestante”
• Sâmbătă di­mi­neața – TEMA: “Principii mu­zi­cale ale Reformei Protestante”
• Sâmbătă după ami­ază – TEMA: “Imnologie: Luther si Bach. Cetate tare-i Dumnezeu; Imnul Reformei”
• Duminică seara – TEMA: “Muzica în Reforma Protestantă: De la Luther până as­tăzi”

Pentru a des­cărca ma­te­ri­a­lele în for­mat POWER POINT, WORD (PPT, Word) vă ru­găm ac­ce­sați ur­mă­to­rul link:

https://drive.google.com/open?id=185iLWG0DE5HxxSOlLAEpOCC4B2k-wGFl

Întrucât acest ma­te­rial a ajuns des­tul de târ­ziu și la noi, în ca­zul în care nu re­u­șiți să par­cur­geți toate te­mele în Sabatul ur­mă­tor, avem ru­gă­min­tea să stu­di­ați în co­mu­ni­tă­țile dum­ne­a­voas­tră, ma­te­ri­a­lele tri­mise prin in­ter­me­diul pas­to­ri­lor (re­vis­tele – MUZICA ȘI REFORMA PROTESTANTĂ) cât și toate pre­zen­tă­rile ata­șate, până va în­cepe săp­tămâna de ru­gă­ciune din acest an.
Mulțumim în mod de­o­se­bit tra­du­că­to­ri­lor Cristina Mihail și Gabriela Raileanu care în scurt timp au tra­dus aceste pre­zen­tări ast­fel în­cât ele să ajungă la fi­e­care din­tre noi în forma ac­tu­ală.
Sperăm ca ni­meni să nu rămână fără aceste in­for­ma­ții și ru­găm pe cei care văd anun­țul să trans­mită mai de­parte la toți cei care nu au ac­ces pe Facebook.

Ai voș­trii frați în Hristos,
Demis Otniel Luiss & Corneliu Barbu