Binecuvântări din biografii – ianuarie-martie 2018

Lecția Școlii de Sabat

În fi­e­care pe­ri­oadă a is­to­riei umane, per­soane in­di­vi­du­ale, băr­bați și fe­mei,
au ofe­rit se­me­ni­lor lor mari exem­ple de no­blețe a ca­rac­te­ru­lui. Împrejurările și
con­di­ți­ile din so­ci­e­tate se schimbă în mod na­tu­ral odată cu tre­ce­rea tim­pu­lui,
dar nicio so­ci­e­tate nu poate pro­gresa din punct de ve­dere min­tal, mo­ral sau
spi­ri­tual fără a de­mon­stra în mod in­te­li­gent, cu­ra­joas și jert­fi­tor de sine, în ce
mod ar tre­bui ur­mate prin­ci­pi­ile.

Biografiile in­spi­rate ale Scripturilor sunt unice și de­o­se­bite prin fap­tul că
sunt ade­vă­rate. Când au apă­rut anu­mite crize în is­to­ria po­po­ru­lui lui Dumnezeu,
per­soane lo­iale și de nă­dejde au ma­ni­fes­tat cu cre­din­cio­șie ca­li­tăți de
fi­de­li­tate și de­vo­ta­ment pen­tru ca­uza lui Dumnezeu care de multe ori au adus
po­po­rul îna­poi la Dumnezeu.

„Dacă scumpa noas­tră Biblie ar fi fost scrisă de per­soane ne­in­spi­rate, ar
fi pre­zen­tat oa­re­cum o per­spec­tivă di­fe­rită și ar fi fost un stu­diu des­cu­ra­ja­tor
pen­tru mu­ri­to­rii greșiți, care se luptă cu slă­bi­ciu­nile na­tu­rale și is­pi­tele
unui vră­j­maș vi­clean. Dar așa cum este ea, avem o co­rectă în­re­gis­trare a
ex­pe­rien­țe­lor re­li­gi­oase a per­so­na­je­lor mar­cante din is­to­ria Biblică.” – Mărturii,
vol. 4, p. 10, cap. Biografii bi­blice.

 

Descarcă Lecția în for­mat PDF2017-12-03_131557