Lecții biblice

Israel în Canaan

Lecţii biblice pentru copii

Israel în Canaan – Trimestrul IV Studiul in­ti­tu­lat „Israel în Canaan” se adre­sează co­pi­i­lor de vâr­stă şco­lară. În ca­drul aces­tor le­cţii, co­piii vor avea oca­zia să afle si­tu­a­ția po­po­ru­lui Israel în pe­ri­oada în care acesta...