Lecții biblice

Lecții despre Duhul Sfânt

„După înăl­ța­rea Lui, Hristos a afir­mat că avea să tri­mi­tă bise­ri­cii Sale, ca dar suprem din par­tea Lui, un Mângâietor care avea să Îl înlo­cu­ias­că. Acest Mângâietor este Duhul Sfânt – sufle­tul vie­ții Sale, efi­ca­ci­ta­tea…

Lecția școlii de Sabat — Rugăciunea

     Ce mare pri­vi­le­giu avem de a veni în rugă­ciu­ne îna­in­tea lui Dumnezeu, Tatăl nos­tru. Uneori se poa­te să nu fim capa­bili să ne punem jos pe genunchi pen­tru a ne ruga Lui în mod…

Binecuvântări din biografii — ianuarie-martie 2018

Lecția Școlii de Sabat În fie­ca­re peri­oa­dă a isto­ri­ei uma­ne, per­soa­ne indi­vi­du­a­le, băr­bați și femei, au ofe­rit seme­ni­lor lor mari exem­ple de noble­țe a carac­te­ru­lui. Împrejurările și con­di­ți­i­le din soci­e­ta­te se schim­bă în mod natu­ral oda­tă…