Lecții biblice

2017-12-03_131557

Binecuvântări din biografii – ianuarie-martie 2018

Lecția Școlii de Sabat În fi­e­care pe­ri­oadă a is­to­riei umane, per­soane in­di­vi­du­ale, băr­bați și fe­mei, au ofe­rit se­me­ni­lor lor mari exem­ple de no­blețe a ca­rac­te­ru­lui. Împrejurările și con­di­ți­ile din so­ci­e­tate se schimbă în mod na­tu­ral odată...

Israel în Canaan

Lecţii biblice pentru copii

Israel în Canaan – Trimestrul IV Studiul in­ti­tu­lat „Israel în Canaan” se adre­sează co­pi­i­lor de vâr­stă şco­lară. În ca­drul aces­tor le­cţii, co­piii vor avea oca­zia să afle si­tu­a­ția po­po­ru­lui Israel în pe­ri­oada în care acesta...