Lecţii biblice pentru copii

Israel în Canaan – Trimestrul IV

Studiul in­ti­tu­lat „Israel în Canaan”
se adre­sează co­pi­i­lor de vâr­stă şco­lară. În ca­drul aces­tor
le­cţii, co­piii vor avea oca­zia să afle si­tu­a­ția po­po­ru­lui
Israel în pe­ri­oada în care acesta s-a sta­bi­lit în Canaan.
Experiențele prin care au tre­cut a de­mon­strat foarte
clar fap­tul că de­păr­ta­rea de Dumnezeu atrage după sine
con­se­cințe triste. Dumnezeu S-a pur­tat cu bu­nă­tate cu
co­piii Săi, oferindu-le oca­zii să-I re­cu­noască pu­te­rea și să
fie bi­ne­cu­vân­tați.

Iosua – un con­du­că­tor de­vo­tat ………………………..5
Judecătorii ………………………………………………..10
Ghedeon ……………………………………………………15
Dumnezeu luptă pen­tru Israel ……………………..20
Samson……………………………………………………..25
Copilul Samuel…………………………………………..30
Eli și fiii săi ……………………………………………….35
Chivotul la fi­lis­teni …………………………………….40
Primul îm­pă­rat al lui Israel …………………………45
Încumetarea lui Saul …………………………………..50
Păstorul de­vine rege ……………………………………56
David – un pă­că­tos ier­tat …………………………….59
Solomon ……………………………………………………64

Pentru a des­cărca Lecția, dă click pe ima­gi­nea de mai jos!

Israel în Canaan