„Lăsați copilașii să vină la Mine!”

 

Departamentul de Binefacere al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă pro­mo­vează un pro­iect spe­cial pen­tru co­pii, de or­ga­ni­za­rea că­ruia să poată be­ne­fi­cia orice co­pil, in­di­fe­rent de po­si­bi­li­tă­țile ma­te­ri­ale pe care le are fa­mi­lia sa.

Astfel, în pe­ri­oada 28 iu­nie – 2 iu­lie 2017 se va des­fă­șura la Campusul Bisericii noas­tre din Porumbacu o ta­bără de co­pii șco­lari, elevi ai cla­se­lor I-VIII.

Organizată sub ge­ne­ri­cul „Lăsați co­pi­la­șii să vină la Mine!” în­tru­ni­rea poate de­veni o re­a­li­tate cu spri­ji­nul fi­e­că­rui mem­bru al Bisericii noas­tre.  Toți cei care do­resc au po­si­bi­li­ta­tea să con­tri­buie fi­nan­ciar la spon­so­ri­za­rea co­pi­i­lor din co­mu­ni­ta­tea lor, în spe­cial a ce­lor care pro­vin din fa­mi­lii nu­me­roase și cu po­si­bi­li­tăți ma­te­ri­ale re­duse sau co­pii ai că­ror pă­rinți nu sunt mem­bri în bi­se­rica noas­tră.

Pentru orien­tare pu­tem es­tima la 200 lei chel­tu­ie­lile pen­tru un co­pil, pe toată pe­ri­oada de ta­bără, cost ce va aco­peri hrana și ca­za­rea. În plus vor exista chel­tu­ieli su­pli­men­tare le­gate de ma­te­ri­a­lul di­dac­tic ne­ce­sar, pre­cum și pen­tru trans­por­tul co­pi­i­lor.

Fiecare con­tri­bu­ție, ori­cât de mică ar pă­rea, este bi­ne­ve­nită. Vă ru­găm să vă adre­sați pas­to­ri­lor lo­cali, care vor în­tocmi lis­tele cu co­piii din co­mu­ni­tă­țile lor și vor cen­tra­liza toate da­tele, anun­țând or­ga­ni­za­to­ri­lor nu­mă­rul par­ti­ci­pan­ți­lor până la data de 1 iu­nie 2017.

În ve­de­rea unei bune des­fă­șu­rări a ta­be­rei, co­piii își vor aduce cu ei Bibliile, un ca­iet pen­tru no­tițe, haine pen­tru exer­ci­ții fi­zice și ex­cur­sie (tre­ning, adi­dași, pe­le­rină de ploaie etc.).

Pentru re­la­ții su­pli­men­tare vă ru­găm să vă adre­sați cu în­cre­dere fra­ți­lor res­pon­sa­bili cu Departamentul de Binefacere: Adrian Rădoiaș, te­le­fon: 0768585518, Nicu Păun, te­le­fon: 0720 100 073, sau Daniel Tănase, te­le­fon: 0727 300 772.

 

Daniel Tănase,

Secretar al Departamentului de Binefacere din Uniunea Română a AZSMR.