Lăsați copilașii să vină la Mine!

 

Daniela Picu

 

„Lăsați co­pi­la­șii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția ce­ru­ri­lor este a ce­lor ca ei.” (Matei 19:14).

isus-invatatotul

     Citind în­dem­nul Domnului Hristos adre­sat tu­tu­ror ce­lor care tind să-i oprească pe „co­pi­lași” să vină la Sine, ni-l în­su­șim ade­sea ca referindu-se la re­la­ția noas­tră cu cei din jur. Într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu ros­tește un „vai” pen­tru cei care sunt o pie­dică pen­tru îna­in­ta­rea cuiva pe dru­mul spre for­ma­rea ca­rac­te­ru­lui.

     Aș vrea ca de data aceasta să-l pri­vim ca referindu-se la ati­tu­di­nea noas­tră față de noi în­șine. Dacă el a fost adre­sat unor per­soane adulte, as­tăzi vor­bește „adul­tu­lui” din noi, ace­lui „chip” pe care l-a îm­bră­cat fi­ința noas­tră odată cu ma­tu­ri­za­rea.

     „Când eram co­pil”, spune apos­to­lul Pavel, „vor­beam ca un co­pil, sim­țeam ca un co­pil, gân­deam ca un co­pil” (1 Corinteni 13:11). Acum ne-am ma­tu­ri­zat. A dis­pă­rut sim­pli­ta­tea și na­tu­ra­le­țea. Nu mai spu­nem cu voce tare tot ceea ce gân­dim. Împrejurările vie­ții ne oferă su­fi­cientă ex­pe­riență pen­tru a fi „pre­vă­ză­tori”, spu­nem noi. Dar această „pru­dență” este dusă ade­sea până la ex­trem îm­bră­când ade­sea forma sub­ti­li­tă­ții, a fal­si­tă­ții chiar.

     Să pri­vim la un co­pi­laș, aflat la cea mai fra­gedă vâr­stă, care a în­ce­put să de­o­se­bească din pri­vire per­soa­nele din jur. El este zâm­bi­tor, des­chis, cu toți cei pe care îi cu­noaște. Apoi, după câ­țiva ani, la vâr­sta pre­ș­co­lară, co­pi­lul este în ge­ne­ral vor­bă­reț, fi­ind gata să pună o mul­țime de în­tre­bări, să lege pri­e­te­nii cu per­soane adulte, povestindu-le fără ezi­tare pro­pri­ile sale re­a­li­zări și pre­o­cu­pări.

     El nu știe să as­cundă aproape ni­mic, sau dacă în­cearcă, re­nunță ime­diat, atunci când ci­neva știe să-l sti­mu­leze la vorbă.

     După alți câ­țiva ani, ca­rac­te­ris­tic vâr­stei de sfâr­șit a co­pi­lă­riei, co­pi­lul de­vine mai în­chis, mai enig­ma­tic. Nu doar îna­in­ta­rea în vâr­stă îl schimbă, ci și in­flu­ența ce­lor din jur. El vede că toți fac ast­fel și nu vrea să fie des­con­si­de­rat. Uneori are parte de tră­dare într-o pri­e­te­nie și aceasta îl în­tă­rește în ho­tă­rârea de a nu mai spune ni­mă­nui ni­mic, de a nu mai avea în­cre­dere în ori­cine.

     Cuvântul lui Dumnezeu con­ține însă în­vă­ță­turi pen­tru toate îm­pre­ju­ră­rile vie­ții: „Nu fiți co­pii la minte; ci la ră­u­tate, fiți prunci, iar la minte, fiți oa­meni mari.”  (1 Cor. 14:20).

     În timp ce este ne­ce­sar să de­ve­nim oa­meni ma­turi chiar și în cele spi­ri­tu­ale, este de do­rit să păs­trăm și co­pi­lă­res­cul din noi, în re­la­ția cu Tatăl nos­tru ce­resc. Aceasta în­seamnă să re­cu­noaș­tem că nu sun­tem în stare să fa­cem ni­mic bun, să fim gata să ne măr­tu­ri­sim gre­șe­lile, să nu ne fie ru­șine să ne ce­rem ier­tare, să ape­lăm la Tatăl pen­tru aju­tor.

     Nicodim, un fa­ri­seu în­vă­țat, ma­tur, atât din punct de ve­dere fi­zic, cât și spi­ri­tual, a sim­țit la un mo­ment dat că are ne­voie de ceva. În su­fle­tul său a avut loc o luptă aprigă și în cele din urmă fi­ri­ce­lul slab de ino­cență ce se păs­tra în fi­ința sa, a în­vins. Ca un co­pil ne­a­ju­to­rat el a în­frun­tat pre­ju­de­că­țile și teama de a fi vă­zut și dis­pre­țuit de to­va­ră­șii săi. Ajungând în fața Domnului Hristos s-a sim­țit din nou ma­tur, ato­tști­u­tor și a ini­țiat o con­vor­bire „de la egal la egal”. „Știm” spu­nea el, și a com­ple­tat cu mă­gu­liri adre­sate Domnului Hristos, gân­dind, po­tri­vit obi­ce­iu­lui vre­mii, că va fi pri­mit mai bine după o ast­fel de pre­zen­tare.

     Domnul Hristos l-a în­dem­nat însă să fie na­tu­ral, co­pil, gol în su­flet și în minte, pen­tru ca Duhul Său să-l poată um­ple. „Trebuie să te naști din nou”, a aflat bă­trâ­nul în­vă­țat. „Degeaba ai ve­nit la Mine fi­zic”, pă­rea să-i spună Domnul Hristos,  „dacă nu ai de în­vă­țat ni­mic. Lasă co­pi­lul să vină la Mine. Nu-l um­bri cu pre­ten­ția de ma­tur, ato­tști­u­tor!”

     Nicodim a în­ce­put să poarte din nou lupta pe care ar fi do­rit să o înă­bușe, acea bă­tă­lie din­tre mo­des­tie și mân­drie. Și a lup­tat, lăsându-se că­lă­u­zit de adi­e­rea Duhului Sfânt, până când, pri­vind la cru­cea Domnului Hristos a în­țe­les că, deși este îna­in­tat în vâr­stă, tre­buie să se nască din nou.

     Să lă­săm co­pi­la­șul din noi să vină la Domnul Hristos și să se arunce ne­pă­să­tor în bra­țele iu­bi­toare ale Părintelui Ceresc.

     „Lăsați-L pe Dumnezeu să facă pla­nuri pen­tru voi. Asemenea unui co­pi­laș, aveți în­cre­dere în că­lă­u­zi­rea Lui, care „va păzi pa­șii prea iu­bi­ți­lor Lui” (1 Samuel 2:9). Dumnezeu nu-Și con­duce nici­o­dată co­piii alt­fel de­cât ar alege ei în­șiși să fie con­duși, dacă ar pu­tea ve­dea sfâr­și­tul de la în­ce­put și dacă ar zări slava sco­pu­lui pe care îl îm­pli­nesc ca îm­pre­ună lu­cră­tori cu El.” D.V. 478.