Îndreptățirea prin credință – Lecția Școlii de sabat – octombrie – decembrie 2017

Rugăciunea noas­tră ar­ză­toare că­tre Dumnezeu este ca, pe mă­sură ce stu­diem
le­cţi­ile aces­tui tri­mes­tru, să ur­măm că­lă­u­zi­rea Spiritului Său şi să câş­ti­găm
ne­pri­hă­ni­rea lui Hristos. În timp ce ne pre­dăm vi­eţile în­tru to­tul în­dru­mă­rii lui
Dumnezeu, El ne va fo­losi ca in­stru­mente ale Sale pen­tru a îm­păr­tăşi mă­reața
so­lie a lui Hristos, Mântuitorul viu, ce­lor din ju­rul nos­tru, gră­bind ast­fel ve­ni­rea
Domnului. Fie ca toţi să fim că­lă­u­ziţi într-o ex­pe­rienţă pro­fundă, să ne
în­toar­cem că­tre Domnul din toată inima, să ne măr­tu­ri­sim greşe­lile, să obţi­nem
asi­gu­ra­rea ier­tă­rii pă­ca­te­lor şi să-I per­mi­tem Lui să ne cu­reţe, pen­tru ca
ne­pri­hă­ni­rea Sa să de­vină a noas­tră.
Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Pentru a des­cărca Lecția Școlii de Sabat în for­mat PDF, 

dă click pe ima­gine!