Fratele Francisco Devai a trecut la odihnă.

                                                                                                                                                                                                                        17 apri­lie 2017

 

Iubită fa­mi­lie AZSMR,

 

 

Primiți sa­lu­tă­rile noas­tre căl­du­roase în nu­mele Domnului nos­tru Isus, cu Apocalipsa 21:4:

 

 El va şterge orice la­crimă din ochii lor. Şi moar­tea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tân­gu­ire, nici ţi­păt, nici du­rere, pen­tru că lu­cru­rile din­tâi au tre­cut.”

 

Cu adâncă du­rere vă in­for­măm că fra­tele nos­tru drag Francisco Devai a tre­cut la odihnă în 16 apri­lie 2017, în Sacramento, SUA, la vâr­sta de 89 de ani.

1

Cu toate că sun­tem în­tris­tați din ca­uza des­păr­ți­rii pe care o avem acum, mul­țu­mim lui Dumnezeu pen­tru că a che­mat pe ser­vul Său să se odih­nească în pace.

 

Fratele Devai s-a năs­cut pe 30 au­gust 1927 și a fost cres­cut în bi­se­rica AZSMR. S-a bo­te­zat la vâr­sta de 15 ani și a ab­sol­vit Școala Misionară din Brazilia în 1954.

A slu­jit în bi­se­rică în ca­li­tate de Colportor, Lucrător Biblic, Prezbiter și Predicator. A avut mai multe res­pon­sa­bi­li­tăți în bi­se­rică, prin­tre care Președinte al Conferinței Generale din 1967 până în 1979 și Vicepreședinte din 1979 până în 1987.

El va rămâne pen­tru tot­dea­una în amin­tire da­to­rită con­sa­cră­rii lui în lu­cra­rea Domnului, pen­tru dă­ru­i­rea și iu­bi­rea față de al­ții mai pre­sus de­cât față de el. El ne-a lă­sat un exem­plu ca nici­o­dată să nu spui nu când ești che­mat să ajuți pe al­ții. A fost în­tot­dea­una gata să ser­vească și ori­unde a mers a bi­ne­cu­vân­tat pe cei pe care îi în­tâl­nea. Fratele Devai se odih­nește în Domnul acum, dar lu­cra­rea lui con­ti­nuă să aducă roade noi spre slava nu­me­lui lui Dumnezeu.

Rezultatele de­pline ale lu­cră­rii lui vor fi cu­nos­cute doar în veș­ni­cie, dar noi apre­ciem oport­u­ni­ta­tea pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să-l cu­noaș­tem și să-l fo­lo­sim în bi­ne­cu­vân­ta­rea oa­me­ni­lor în așa de multe fe­luri.

Ne ru­găm ca Dumnezeu să mân­gâie fa­mi­lia Devai și fa­mi­lia bi­se­ri­cii noas­tre din în­treaga lume și să ne dea tu­tu­ror pu­te­rea de care avem ne­voie pen­tru a con­ti­nua pri­vind în­spre ziua când:

„El va în­ghiţi moar­tea în vic­to­rie; şi Domnul DUMNEZEU va şterge la­cri­mile de pe toate feţele; şi mus­tra­rea po­po­ru­lui său o va lua de pe tot pămân­tul, fi­indcă DOMNUL a vor­bit.” Isaia 25:8 BTF

 

În acea zi îl vom în­tâlni pe fra­tele Devai din nou, iar aceia care nu au avut oport­u­ni­ta­tea să-l în­tâl­nească în per­soană, atunci vor avea acest pri­vi­le­giu.

 

„Fii plin de cu­raj. Continuă să pri­vești în sus. Isus este sin­gura noas­tră spe­ranță a tu­tu­ror. El nu te va lăsa și nu te va pă­răsi. Prețioase sunt fă­gă­du­in­țele lui Dumnezeu. Le vom avea foarte cu­rând. Nu le vom lăsa să se pi­ardă.” – Scrisoarea 57, 1890.

 

Serviciul fu­ne­rar al fra­te­lui Devai va avea loc pe data de 23 apri­lie 2017 la 2:00 pm, la pro­pri­e­ta­tea Moraiah Heights: 240 Highway 16, # 1, Plymouth, CA 95669.

 

Cu dra­goste creș­tină, al vos­tru frate în bi­ne­cu­vân­tata nă­dejde,

Eli Tenorio da Silva

Secretar al CG a AZSMR

În nu­mele Comitetului Executiv și Consiliului Conferinței Generale