Flacăra credinței

Săptămâna de ru­gă­ciune pen­tru Tineret – 24 mar­tie – 2 apri­lie 2017

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adven­tiştilor de Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformă ne su­ge­rează o săp­tămână de stu­diu, me­di­ta­ție şi ru­gă­ciune, mo­mente în care sun­tem che­maţi să re­flec­tăm asu­pra mo­du­lui în care da­rul cre­din­ței, pe care Dumnezeu îl pro­mite ori­cui îl do­rește, este pri­mit de fi­e­care din­tre noi și va­lo­ri­fi­cat în fo­lo­sul sal­vă­rii noas­tre și al ce­lor din jur.

Pornind de la afir­ma­ția po­tri­vit că­reia „fără cre­dință este cu ne­pu­tință să fim plă­cuți Lui” (Evrei 11:6), pu­tem fi de acord, în lu­mina cu­vân­tu­lui lui Dumnezeu și sub că­lă­u­zi­rea Duhului Sfânt, că ro­lul cre­din­ței în vie­țile noas­tre este unul vi­tal, mân­tuirea noas­tră dobândindu-se în ex­clu­si­vi­tate prin cre­dința în Hristos.

Intitulată „Flacăra cre­din­ței”, se­ria de pre­le­geri pen­tru această săp­tămână, ne pune la dis­po­zi­ție o se­rie de co­or­do­nate, cu aju­to­rul că­rora să pu­tem sta­bili mă­sura de cre­dință pe care o avem, să pu­tem apre­cia mo­dul în care prac­ti­ca­rea ei re­u­șește să dezvolte o fla­cără vi­zi­bilă, având po­si­bi­li­ta­tea să ana­li­zăm du­rabilitatea în­cre­de­rii noas­tre, chiar și atunci când no­rii în­tu­necă ce­rul sau flă­că­rile ru­gu­lui sunt aprinse în ju­rul nos­tru.

Sabatul din 1 apri­lie 2017 va fi o zi de post, mo­ment bene­fic pen­tru o co­mu­niune spe­cială cu Dumnezeu, iar du­mi­nică, 2 apri­lie 2017, se va strânge un dar spe­cial, care va fi fo­lo­sit în sco­pul pro­mo­vă­rii ac­ti­vi­tă­ți­lor pen­tru ti­ne­ret din Uniunea Română.

Fie ca Dumnezeu să ne sen­si­bi­li­zeze ini­mile, determinându-ne la o cer­ce­tare amă­nu­n­țită a vie­ți­lor noas­tre și tre­zind în noi o do­rință sin­ceră de re­în­no­ire a ini­mii. Amin!

Pentru a down­loada da click pe ima­gine!
flacara credintei