Dregători de spărturi! – Adunare spirituală Câmpuri de Vrancea

2017-11-02_174554

Ziua de 5 no­iem­brie 2017, o zi fru­moasa în care soa­rele și-a fă­cut pre­zenta și a în­cer­cat sa ne în­că­l­zească câte pu­țin tru­pul dar și ini­mile noas­tre. Dar nu nu­mai atât, cu­vân­tul lui Dumnezeu și păr­tă­șia fră­țească au adus căl­dură pen­tru su­fle­tul nos­tru în ca­drul con­fe­rin­ței spi­ri­tu­ale din lo­ca­li­ta­tea Câmpuri jud. Vrancea. Mesajele bi­blice sus­ți­nute de că­tre fra­ții Marian Manolache și Ipati Virgil ne-au trans­mis gân­dul ca este ne­voie de o re­forma în ceea ce pri­vește Sabatul, aceasta o pu­tem face cu sme­re­nie și o cer­ce­tare adâncă a ini­mii noas­tre, că­u­tând ca Isus să domneasca în viața noas­tră. În acest timp ne-am pu­tut bu­cura și de pre­zenta gru­pu­lui Ammiel care ne-a în­cân­tat ini­mile cu mu­zica buna pen­tru su­fle­tul nos­tru. Dorim ca Dumnezeu să bi­ne­cu­vân­teze cu­vân­tul și să ne um­ple ini­mile de pace!

DSC_0018DSC_0031DSC_0030DSC_0010 DSC_0026DSC_0021DSC_0015DSC_0033DSC_0034DSC_0012 DSC_0011 DSC_0007 DSC_0004