„Dregător de spărturi” – Siret 19 noiembrie

2017-11-10_111004
Conferința Moldova, or­ga­ni­zează Duminică 19 no­iem­brie, o adu­nare spe­cială pen­tru fra­ții și su­ro­rile din par­tea de nord a con­fe­rin­ței cu ge­ne­ri­cul  „Dregător de spăr­turi”

La această în­tâl­nire vom avea ca oas­pete pe fr. Nelu Bogdan!

De ase­me­nea gru­pul Ammiel ne va purta pe ari­pile mu­zi­cii sa­cre înăl­țând ini­mile și gân­du­rile noas­tre spre ce­ruri.

Adunarea va în­cepe la ora 10.

Vă aș­tep­tăm cu drag! Domnul să bi­ne­cu­vân­teze po­po­rul Său!