“DORINȚELE INIMII” – Tabără de primăvară pentru tineri

 Dragi ti­neri și nu nu­mai, prin ha­rul lui Dumnezeu  vă in­vităm cu drag să par­ti­ci­pați în  pri­mă­vara  aces­tui an la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 5-9  Aprilie 2018, la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, sub ge­ne­ri­cul:

 “DORINȚELE INIMII”

2018-02-08_081615

 

Motto: “Inima omu­lui se gân­dește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi în­dreaptă pa­șii.” Proverbe 16:9

 

 “În el în­suşi, omul nu are nicio pu­tere de a se îm­po­trivi cu suc­ces pă­ca­tu­lui. El poate în­drăzni să în­frunte un vră­j­maş aşa de în­gro­zi­tor nu­mai dacă Hristos lo­cu­ieşte în el printr-o cre­dinţă vie, care să-i in­flu­enţeze do­rinţele şi să-l în­tă­rească oferindu-i pu­tere de sus. Orice alte mij­loace de apă­rare sunt za­dar­nice. Numai prin Hristos se poate li­mita pu­te­rea lui Satana. Acesta este un ade­văr foarte im­por­tant, pe care toţi ar tre­bui să-l înţe­leagă. Satana este ocu­pat în fi­e­care clipă, mer­gând în­coace şi în­colo, în sus şi în jos pe pământ, că­u­tând pe cine să în­ghită. Totuşi ru­gă­ciu­nea plină de zel a cre­dinţei va ză­dăr­nici efor­tu­rile sale cele mai pu­ter­nice.” (T. Vol 5, p.294)

 

 “Tot ceea ce poate sa­tis­face ne­vo­ile şi do­rinţele su­fle­tu­lui ome­nesc, pen­tru lu­mea aceasta şi pen­tru cea vi­i­toare, se gă­seşte în Isus Hristos. Mântuitorul nos­tru este Mărgăritarul de un aşa mare preţ în­cât, în com­pa­ra­ţie cu El, toate ce­le­lalte lu­cruri pot fi so­co­tite ca ni­mic.” (Pildele Domnului Hristos p. 115)

 Te in­vi­tăm cu toată căl­dura la această ta­bără unde te vei bu­cura de păr­tă­șia cu Isus, pre­cum și cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi. Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu sa fie re­văr­sat într-un mod îm­bel­su­gat în ca­drul aces­tei ta­bere și nu nu­mai, iar inima fi­e­că­ruia să fie pre­gă­tită pen­tru a primi din toata inima Cuvântului lui Dumnezeu. Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să par­ti­cipe.

Din pro­gram:

 • Prezentări: pe tema in­spi­rată din ge­ne­ric
 • Grupuri de dis­cu­ţii, cer­curi de ru­gă­ciune
 • Program de la­udă: cân­tări, po­e­zii, ex­pe­rienţe, etc.
 • Concert mu­zi­cal
 • Drumeţii şi alte ac­ti­vi­tăţi re­cre­a­tive, în func­tie de con­di­ți­ile me­teo etc;

Dacă aveți vreo pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți or­ga­ni­za­to­ri­lor.

Preţul ca­ză­rii şi al me­sei este ur­mă­to­rul:

 • gra­tuit la co­piii de până la 7 ani
 • în­tre 7-14 ani 50 lei/zi ca­zare și masa
 • peste 14 ani 70 lei/zi ca­zare și masa

Pen­tru o ges­tio­nare efi­cientă a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achi­tați ba­nii în fe­lul ur­mă­tor:

 1. Jumătate din to­ta­lul su­mei îi veţi de­pune când in­ten­țio­nați să fa­ceți re­zer­va­rea la unul din­tre ur­mă­toa­rele con­turi ban­care:

RO17BTRLRONCRT0121787701- BT – Ghiță Ulici

RO19INGB0000999900816242 — ING- Cristian Paulescu

 1. Restul în func­ție de nu­mă­rul de zile re­zer­vate, îi veţi achita la so­si­rea în ta­bără.

Rezervarea va fi lu­ată în con­si­de­rare doar după ce se va achita avan­sul în cont. Pentru cei care do­resc să fie ca­zati la Campus, do­rim să vă trans­mi­tem că re­zer­va­rea se re­co­mandă a se face pen­tru mi­nim 3 zile. Cazarea se va face de joi 5 apri­lie 2018, în­ce­pând cu orele 13:00.

Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adresa pen­tru mai multe de­ta­lii și în­scri­ere la unul din­tre nu­me­rele de te­le­fon: 0720100094 – Ghiță Ulici ,0767276582 – Cristian Paulescu

 

De re­ti­nut:

Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toate as­pec­tele. De aceea cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o inimă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toate să se facă în chip cu­vi­in­cios și cu rân­du­ială.” 1 Corinteni 14:40

– Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să dor­mim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5-10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor di­vine și să păs­trăm li­niș­tea atât pe co­ri­doare cât și în sală. Va fi in­ter­zisă pre­zenţa în altă ca­meră (de­cât cea în care s-a fă­cut re­partiza­rea fi­e­ca­ruia) după ora stin­ge­rii.

– Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de ru­gă­ciune, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă ,etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive , ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în pro­gram.

– Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cân­tări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se pot face odată cu înscri­e­rea la ta­bără sau din prima zi a ta­be­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru slava lui Dumnezeu pe toată pe­ri­oada ta­be­rei. Avem de ase­me­nea ru­gă­min­tea ca toți cei ce cântă la un in­stru­ment mu­zi­cal por­ta­bil, să le lu­ați cu voi de­o­a­rece va exista o orches­tră a ta­be­rei.

– Cazarea nu se va face în tim­pul zi­lei de Sabat, pen­tru aceasta, cei care plănu­iesc să ajungă vi­neri după ami­ază, vă ru­găm sa ajun­geți în timp op­tim, îna­inte de în­ce­pe­rea Sabatului care va fi la 19:50. De ase­me­nea, pen­tru mo­tive de si­gu­ranță a par­ti­ci­pan­ți­lor, vă anun­țăm că por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre orele 00:00 – 6:00 pe toata du­rata ta­be­rei.

– Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și Spiritului Profetic.

– Deasemenea va fi in­ter­zisă fo­lo­si­rea sau păs­tra­rea în in­cinta Campusului a pro­du­se­lor ce con­țin: al­cool, cofeină,tutun.

– Organizatorii îm­pre­ună cu ad­mi­nis­tra­ția cam­pu­su­lui își re­zervă drep­tul de a lua anu­mite de­ci­zii, dacă o anu­mită per­soană în mod voit și re­pe­tat în­calcă prin­ci­pi­ile după care func­țio­nează această ta­bără.

–Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că odată ce ați ales să par­ti­ci­pați la această ta­bără v-ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pectați aceste puncte mențio­nate mai sus și cu fap­tul că fi­e­care se va com­porta co­res­punzător pen­tru a avea o păr­tă­șie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu.

Programul Taberei

Joi 5 Aprilie 2018

 • 13:00 —18:00 Timp alo­cat pen­tru ca­zare
 • 18:30 — Cina
 • 20:00 — 21:30 Deschiderea ta­be­rei, Prezentare: “Mă vi­sez fe­ri­cit!Arcadii Mangul
 • 23:00 — Timp pen­tru odihnă și somn

Vineri 6 Aprilie 2018

 • 08:00 — Altarul de di­mi­neață
 • 08:30 — Micul de­jun
 • 10:00 —11:45 Prezentare “Dorul de păr­tă­șie“, fo­rum de dis­cu­ții cu cei pre­zenți, mo­de­ra­tori:

Radu Ioniță, Archadii Mangul 

 • 12:00 – 13:30 Repetiții de orches­tră și cor
 • 13:30 — Prânzul
 • 14:30 — 18:30 Timp pen­tru so­ci­a­li­zare, recre­ere, di­verse ac­ti­vi­tăți, pre­gă­tire pen­tru Sabat, ca­zare etc.
 • 18:30 — Cina
 • 20:00 — 21:30 Începerea Sabatului, Prezentare: Știi ce-ți do­rești?Arcadii Mangul
 • 23:00 — Timp pen­tru odihnă şi somn

Sâmbătă 7 Aprilie 2018

 • 07:45 — Altarul de di­mi­neață
 • 08:00 — Micul de­jun
 • 09:00 — 09:30 – Program de la­udă
 • 09:30 — 10:45 Școala de Sabat
 • 11:15 — 12:45 Prezentare: ”De la do­rință la vo­ință”Radu Ioniță
 • 13:30 — Prânzul

Pauză

 • 16:00 — 18:00 Program de la­udă (cântări,poezii,experiente, etc.)
 • 18:00 — Cina
 • 20:00 — Program la în­che­ie­rea Sabatului
 • 21:00 – Diverse ac­ti­vi­tăți
 • 23:30 — Timp pen­tru odihnă şi somn

Duminică 8 Aprilie 2018

 • 08:00 — Altarul de di­mi­neață
 • 08:30 — Micul de­jun
 • 10:00 — Repetiții de orches­tră și cor, timp pen­tru so­ci­a­li­zare, recre­ere, pre­gă­tire pen­tru con­cert etc
 • 13:30 —Prânzul
 • 15:30 – Concert Muzical la sala Palatului Brukenthal din Avrig, jud. Sibiu
 • 18:30 – Cina
 • 23:30 — Timp pen­tru odihnă şi somn

 

Luni 9 Aprilie 2018

 • 08:00 — 09:00 Altarul de di­mi­ne­ată, pro­gram de în­che­iere a taberei,concluzii etc
 • 09:00 — Micul de­jun (Prânzul se va lua la pa­chet pen­tru cei care vor pleca spre casă sau în ex­cur­sie)
 • 10:30 — Excursie (ieşire în na­tură sau la anu­mite obiec­tive turis­tice în func­ție de do­rin­tele ce­lor pre­zenti şi de con­di­ți­ile me­teo).

                                                               Vă aş­tep­tăm cu drag!!!