Centrul de sănătate Eden – Reportaj

Centrul de sănătate Eden reportaj

Sinopsis:

Centrul de sănătate Eden

Există spe­ranță pen­tru o viață mai bună!

Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din lo­ca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova oferă ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în ca­zul bo­li­lor cro­nice spe­ci­fice ci­vi­li­za­ției mo­derne.

Într-o zonă li­niș­tită și re­trasă, izo­lată de zgo­mo­tul ora­șe­lor aglo­me­rate și în ace­lași timp ușor ac­ce­si­bilă, pa­cien­ții care aleg acest așe­ză­mânt au po­si­bi­li­ta­tea să se re­la­xeze, să res­pire aer cu­rat, să se odih­nească fi­zic și psi­hic, într-un pe­i­saj de­co­rat na­tu­ral și atră­gă­tor, în care fru­mo­sul și plă­cu­tul sunt îm­bi­nate ar­mo­nios.

Centrul de să­nă­tate Eden vă stă la dis­po­zi­ţie cu o gamă va­ri­ată de ser­vi­cii: con­sul­ta­ţii me­di­cale, me­tode sim­ple și na­tu­rale de tra­tare a di­fe­ri­te­lor afec­țiuni, te­ra­pii de pre­ve­nire și men­ți­nere a să­nă­tă­ții, gim­nas­tică me­di­cală de în­treţi­nere și re­cu­pe­rare, cur­suri de bu­că­tă­rie, di­etă ve­ge­ta­ri­ană şi de­mon­stra­ţii prac­tice de artă culi­nară ve­ge­ta­ri­ană, con­fe­rinţe pe teme de să­nă­tate.

În plus pa­cien­ții pot be­ne­fi­cia de con­si­li­ere spi­ri­tu­ală, ba­zată pe prin­ci­pi­ile eti­cii creș­tine și a în­vă­ță­tu­ri­lor des­prinse din Sfintele Scripturi, te­ra­pie care se do­ve­dește be­ne­fică ori­că­rei forme de boli, sta­rea psi­hică a pa­cien­tu­lui având un rol de­fi­ni­to­riu în evo­lu­ția vin­de­că­rii.

Durata unei se­rii de tra­ta­ment la cen­trul de să­nă­tate Eden este de 14 zile, pe­ri­oadă în care pa­cien­ții vor be­ne­fi­cia de un tra­ta­ment adap­tat ne­voii, dar și de o in­stru­ire pro­fe­sio­nală în ve­dere adop­tă­rii unui stil de viață să­nă­tos.

Condițiile de ca­zare ale pa­cien­ți­lor sunt de tip ho­te­lier, cu ca­mere de două pa­turi, fi­e­care având baie pro­prie.

Activitatea me­di­cală de la Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” este în pre­zent co­or­do­nată de doi me­dici pri­mari, spe­cia­liști în me­di­cină in­ternă și car­di­o­lo­gie, cu nu­me­roase par­ti­ci­pări la di­fe­rite cur­suri de per­fec­țio­nare, in­clu­siv în do­me­niul Diabet și Nutriție.

Bucătăria de la cen­trul de să­nă­tate Eden re­pre­zintă te­ra­pia nu­mă­rul unu a in­sti­tu­ției, fi­ind foarte cu­nos­cut fap­tul că ma­jo­ri­ta­tea bo­li­lor care cre­ează di­scon­fort și su­fe­rință își au ori­gi­nea într-o ali­men­ta­ție ne­să­nă­toasă.

Hrana ofe­rită pa­cien­ți­lor în acest loc este al­că­tu­ită din fructe, ve­ge­tale, ce­re­ale, nuci și se­mințe, pre­pa­rate într-un mod sim­plu, dar gus­tos și ape­ti­sant.

De obi­cei un tra­ta­ment în­cepe cu o pe­ri­oadă de dez­in­to­xi­care ce poate va­ria în func­ție de ne­voi, dar și de pre­fe­rințe, de la 3 la 7 zile sau chiar 14 zile, în unele ca­zuri.

Cura de dez­in­to­xi­care con­stă în ab­ți­ne­rea to­tală de la orice ali­ment și con­su­mul de su­curi, al­ter­na­tiv, fructe și zar­za­va­turi.

În ce­le­lalte zile ale se­ju­ru­lui pa­cien­ții ser­vesc trei mese pe zi, me­niul fi­e­că­rui pa­cient fi­ind di­fe­ren­țiat, în func­ție de boli. Sunt re­gi­muri spe­ci­ale pen­tru bol­na­vii de di­a­bet, pen­tru cei cu ul­cer gas­tric sau duo­de­nal sau alte afec­țiuni ale apa­ra­tu­lui gastro-intestinal, pen­tru bol­na­vii cu afec­țiuni car­di­o­vas­cu­lare, pen­tru obezi, și al­tele.

Gimnastica me­di­cală sau ki­ne­to­te­ra­pia re­pre­zintă unul din­tre mij­loa­cele fun­damen­tale pe care se ba­zează re­cu­pe­ra­rea de­fi­cien­țe­lor mo­to­rii.

În plus gim­nas­tica oferă o al­ter­na­tivă be­ne­fică stă­rii de să­nă­tate, per­soa­ne­lor ale că­ror ocu­pa­ții sunt pre­do­mi­nant se­den­tare, cele în care efor­tul de­pus este de na­tură in­te­lec­tu­ală, în timp ce ac­ti­vi­ta­tea fi­zică este mi­nimă.

Interviuri de la pa­cienți.

Mai multe in­for­ma­ții se pot ob­ține la Fundația Eden.