Articole

Veşti din Eden…

  Lecţii de via­ţă de la pacienţii noş­tri.…   Ne pla­ce să pri­mim veşti, şi chiar în vre­mu­ri­le bibli­ce era un lucru drag oame­ni­lor să audă lucruri noi. Mai ales însă, era o bucu­rie ca…

Respingerea — Radu Ioniță

„A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au pri­mit”… „Nu vrem ca Acesta să domneas­că pes­te noi”: „Răstignește-L, Pilat!” Vai câtă orbi­re! Cum au putut fi atât de întu­ne­cați? Cum au putut…

Să vezi și să nu crezi!

  Marius Stroia Cam așa sună o popu­la­ră afir­ma­ție de mira­re, care, din punct de vede­re al logi­cii, pare să nu aibă prea mare sens. Pentru că, în timp ce sunt mulți scep­tici care au…

Lăsați copilașii să vină la Mine!

  Daniela Picu   „Lăsați copi­la­șii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția ceru­ri­lor este a celor ca ei.” (Matei 19:14).      Citind îndem­nul Domnului Hristos adre­sat tutu­ror celor care tind să-i…

Dar tu?

Marius Stroia      Era o prac­ti­că obiș­nu­i­tă a Domnului Isus ace­ea de a cere cui­va ceva, atunci când avea de fapt de dat, de a pune oame­ni­lor între­bări, atunci când El avea de fapt răs­pun­suri de ofe­rit……