Cum au apărut Adventiștii Reformiști? Scurt istoric

În tim­pul pri­mu­lui răz­boi mondial, o mare parte din Adventiștii de Ziua a Șaptea s-au dezis fap­tic de cre­dința lor, ac­cep­tând să par­ti­cipe la răz­boi, ceea ce con­tra­ve­nea po­run­ci­lor a IV-a și a VI-a din le­gea lui Dumnezeu și po­zi­ției lor is­to­rice de ne­com­ba­tanță.

Cum au apărut Adventiștii Reformiști (AZS-MR)? Scurt istoric

Cum au apărut Adventiștii Reformiști? Scurt istoric

Acei care au pro­tes­tat îm­po­triva par­ti­ci­pă­rii la răz­boi au fost în cele din urmă ex­cluși din bi­se­rică în ță­rile im­pli­cate în răz­boi și după mai multe în­cer­cări za­dar­nice de re­con­ci­li­ere au con­sti­tuit în anul 1925 or­ga­ni­za­ția ce avea să se nu­mească Mișcarea de Reformă a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

Justețea pro­tes­tu­lui lor a fost con­fir­mată de cel de-al doi­lea răz­boi mondial, în care, în ță­rile im­pli­cate în răz­boi, bi­se­rica din care ie­și­seră a re­pe­tat gre­șe­lile co­mise în pri­mul, ale­gând ca­lea com­pro­mi­su­lui pe care n-a mai părăsit-o nici­o­dată de atunci. Acest lu­cru s-a do­ve­dit și în anii de mai târ­ziu, când, pen­tru a nu-și pierde pri­vi­le­gi­ile și re­cu­noaș­te­rea de că­tre au­to­ri­tăți, bi­se­rica ad­ven­tistă din ță­rile cu re­gi­muri to­ta­li­tare a ac­cep­tat ca mem­brii ei să meargă la ser­vi­ciu sâm­băta, și co­piii să frec­ven­teze cur­su­rile șco­li­lor în ziua Sabatului, iar cei aju­nși la vâr­sta în­cor­po­ră­rii, să pres­teze ser­vi­ciul mi­li­tar.

Toate aceste con­ce­sii fă­cute au­to­ri­tă­ți­lor con­tra­vin vă­dit po­run­ci­lor lui Dumnezeu, care ar fi tre­buit să fie te­me­lia cre­zu­lui și prac­ti­cii mem­bri­lor.

În țara noas­tră Asociația Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă a fost in­ter­zisă după cel de-al doi­lea răz­boi mondial și a func­țio­nat în ile­ga­li­tate, ur­mă­rită și per­se­cu­tată până la Revoluția din 1989, în urma că­reia i s-a re­cu­nos­cut exis­tența și a că­pă­tat sta­tu­tul de aso­ci­a­ție re­li­gi­oasă.

Puteți afla mai multe in­for­ma­ții des­pre AZS-MR ur­mă­rind: Documentar Vis de li­ber­tate
Site-ul in­ter­națio­nal al AZS-MR: Seventh Day Adventist Reform Movement